Tag Archives: onderneming

Potentiële bate na beëindiging van de onderneming

Op gebied van ondernemingsrecht komt het niet vaak voor dat een client een heropening van vereffening wegens een potentiële bate na beëindiging van de onderneming door opheffing wegens gebrek aan baten wil. Toch zijn er uitzonderingen en komen er geschillen voor, lees hier de uitspraak:

Potentiële bate na beëindiging van de onderneming

Ondanks dat u hard werkt en tal van voorzorgsmaatregelen heeft genomen, kan het voorkomen dat uw onderneming in zwaar weer komt en het water over de dijken dreigt te spoelen. Samen met uw accountant heeft u de bedrijfsvoering doorgelicht en een plan gemaakt om de zaak weer financieel op orde te krijgen en rendabel te maken. Aan zo’n bedrijfskundig plan zitten vaak juridische kanten die goed moeten worden afgewerkt om verdere problemen te voorkomen. Bijvoorbeeld bij het inkrimpen van het personeelsbestand of het afstoten van activiteiten van de onderneming.

Bedrijfsadvocaat heeft de expertise in huis om snel de juridische bedreigingen en kansen van dergelijke maatregelen in te schatten en daar adequaat naar te handelen.

Soms kan het echter noodzakelijk zijn om door een faillissement heen te gaan en daarna een doorstart te maken of om een sterfhuisconstructie op te zetten om zo de gezonde delen van uw onderneming te laten doordraaien. Ook hiermee heeft Bedrijfsadvocaat ervaring en kan zij de doorstart begeleiden zodat u zo min mogelijk risico loopt op problemen met de curator of schuldeisers.

Wij helpen u bij

  • Advies
  • Beëindigingsovereenkomst
  • Conflict

Voor fiscaal partnerschap gelden alleen objectieve criteria

Minister Hoekstra reageert op een vraag over een zogenaamde tegenstrijdigheid tussen het Burgerlijk Wetboek en de inkomstenbelastingwetgeving.

Een man en vrouw zijn in 2009 op huwelijkse voorwaarden met elkaar gehuwd. Ze wonen niet samen. De man is eigenaar van de woning waarin hij woont en de vrouw is eigenaresse van de woning waarin zij woont. Zij vinden het onrechtvaardig dat zij op grond van de inkomstenbelastingwetgeving als gehuwden slechts één woning mogen aanmerken als eigen woning (box 1), terwijl zij voor het BW geen samenwoonverplichting hebben. Civielrechtelijk hebben zij dus ieder een woning, terwijl de inkomstenbelastingwetgeving er vanuit gaat dat zij gezamenlijk twee woningen hebben, waardoor zij de keuze moeten maken welke woning als eigen woning (box 1) moet worden aangemerkt. Daarbij merken zij nog op dat sinds  1 januari 2018 niet langer de algehele gemeenschap van goederen de wettelijke basis is, maar de beperkte gemeenschap van goederen.

Het BW en de inkomstenbelastingwetgeving bestaan naast elkaar. Op basis van het BW kunnen de man en vrouw hun manier van samenleven juridisch inrichten zoals zij willen. En is het dus mogelijk ieder de eigenaar is van de woning waarin zij wonen. Dat betekent niet dat het BW en de inkomstenbelastingwetgeving met elkaar in strijd zijn, aldus Hoekstra.

Fiscale partners

Echtgenoten zijn elkaars fiscaal partner. Dat staat met ingang van 1 januari 2011 in artikel 5a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. In de wettelijke regeling van het fiscaal partnerschap zijn voor echtgenoten geen nadere voorwaarden gesteld. Het zijn van echtgenoot is voldoende. Er gelden voor echtgenoten geen materiële voorwaarden voor bijvoorbeeld de wijze waarop de financiën onderling zijn geregeld of voor samenwonen. Het fiscaal partnerschap voor echtgenoten eindigt op het moment dat de echtgenoten niet op hetzelfde woonadres zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen én een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed is ingediend. Tot 1 januari 2011 waren in Nederland wonende echtgenoten overigens ook altijd elkaars fiscaal partner, óók als zij niet op hetzelfde woonadres waren ingeschreven.

Objectieve criteria

De wetgever heeft voor het bepalen van fiscaal partnerschap bij echtgenoten met ingang van 1 januari 2011 bewust gekozen voor het uitsluitend hanteren van objectieve criteria. Mede hierdoor kon een belangrijke vereenvoudiging worden bereikt. Het werken met materiële criteria zou de controle door de Belastingdienst bemoeilijken.

Bij een belastingplichtige en zijn fiscaal partner tezamen wordt niet meer dan één hoofdverblijf in aanmerking genomen. Dat staat in artikel 3.111, achtste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) en houdt in dat fiscale partners samen maximaal één woning fiscaal als eigen woning (box 1) kunnen hebben. De wetgever heeft ook hier bewust voor gekozen.

Hardheidsclausule

De wet kent een speciale bevoegdheid, de zogenoemde hardheidsclausule (artikel 63 AWR). De wet staat toepassing van de hardheidsclausule uitsluitend toe in zeer uitzonderlijke gevallen. De hardheidsclausule kan alleen worden toegepast bij een ‘onbillijkheid van overwegende aard’. Daarvan is slechts sprake als het gaat om een gevolg dat de wetgever had voorkomen, als hij dat bij het maken van de wet had voorzien.

De man heeft geen hardheidsclausuleverzoek ingediend, maar mocht hij dit wel hebben gedaan, dan had Hoekstra zijn verzoek afgewezen. De wetgever heeft die situatie namelijk onderkend door ook echtgenoten die op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd aan te merken als fiscale partners door geen aanvullende materiële voorwaarden te stellen voor het fiscaal partnerschap. Daarnaast heeft de wetgever er bewust voor gekozen dat fiscale partners samen maximaal één woning in box 1 kunnen aanmerken als eigen woning. Daarbij is de onderhavige situatie van echtgenoten die ieder afzonderlijk een  woning hebben expliciet onderkend en is ook voor die situatie vastgesteld dat geen sprake zal zijn van het in aanmerking nemen van twee eigen woningen in box 1. De hardheidsclausule is niet bedoeld om in individuele gevallen een afwijkende regeling te treffen, omdat bijvoorbeeld de financiële en/of persoonlijke omstandigheden daar om vragen.

Meer informatie: Ministerie van Financiën, 5 februari 2020, 2019Z13858/2019D35838

Ondernemingsrecht

Wij hebben expertise en jarenlange ervaring met het voeren van incasso procedures. Wanbetalers helpen wij graag te herinneren aan hun betalingsverplichtingen en te zorgen dat er ook betaald wordt. Bedrijfsadvocaat heeft namelijk de bevoegdheid van beslaglegging zodat u als eerste uitbetaald wordt. Wij voeren de procedures snel en effectief voor u uit, zoals u van ons gewend bent. Zo nodig door middel van beslaglegging en het voeren van de procedure.

Inrichten van uw onderneming

In welke rechtsvorm drijft u uw onderneming? Eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF) of een besloten vennootschap (BV)? Het is goed daar over na te denken, met de hulp van Bedrijfsadvocaat deze situatie te bekijken, en zonodig de juridische vormgeving van uw onderneming aan te passen. Zeker belangrijk gezien vanuit persoonlijke aansprakelijkheid, continuiteit van de onderneming, de bedrijfsrisico’s en de bezittingen: overleg met uw Bedrijfsadvocaat. Wij helpen u graag in alle gevallen en werken met veel deskundige partijen samen.

Ondernemen is risico nemen. Maar u wilt geen onoverzichtelijke en onaanvaardbare risico’s lopen. Bedrijfsadvocaat kan u adviseren over alle juridische facetten van uw bedrijfsvoering.
Uw bedrijf moet niet alleen intern de zaken goed georganiseerd hebben, minstens zo belangrijk is de samenwerking met degenen buiten uw bedrijf. Bedrijfsadvocaat kan u bijstaan als u vragen of problemen heeft met betrekking tot dealerovereenkomsten, distributie-contracten, importcontracten, samenwerkingsover-eenkomsten en joint ventures, en alle andere voorkomende (internationale) handelscontracten.

Wilt u uw eigen bedrijf starten of groeit uw bedrijf exponentieel? Dan is het zaak om met Bedrijfsadvocaat alle contracten en risico’s door te nemen, evenals bij nieuwe ZZP-contracten, samenwerkingsverbanden en overeenkomsten.

Ook bij “slecht weer” kunt u een beroep op Bedrijfsadvocaat.nl. Een reorganisatie heeft immers niet alleen gevolgen voor de bedrijfsvoering, maar ook op juridisch gebied is het raadzaam om losse draadjes te voorkomen, zodat er later geen rafels kunnen ontstaan. Hetzelfde geldt voor de uittreding van partners uit het bedrijf. De belangen van de onderneming en de partners zijn dan niet altijd meer dezelfde. Het is dan zaak om tot een snelle en duidelijk oplossing te komen die recht doet aan de belangen van alle partijen.

Bron: Recht.nl Taxence Voor fiscaal partnerschap gelden alleen objectieve criteria

Tips levering- en inkoopvoorwaarden!

Een paar weken geleden is V&D failliet verklaard, de keten die niet weg te denken was uit de grote winkelstraten, is niet meer. 10.000 Mensen op straat, vele leveranciers gedupeerd en kleine leveranciers dreigden zelfs met omvallen. Dit geeft stof tot nadenken want hoe is het met uw bedrijf gesteld? Bent u afhankelijk van een grote afnemer – en zo ja, hoe is het dan met uw levering- en inkoopvoorwaarden gesteld? Avinci Advocaten geeft u een aantal tips vanuit het nieuwe zakendoen en uit ervaring van collega’s door om levering- en inkoopvoorwaarden op te stellen – en te updaten.

Tips levering- en inkoopvoorwaarden!

1. Betalingsvoorwaarden. Evalueer uw positie en/of die nog accuraat is gezien de huidige economische omstandigheden. Wat zijn uw betalingsvoorwaarden, wat is uw termijn? Werkt u met een incassobureau of wacht u netjes af totdat de leverancier betaalt om de relatie niet te verstoren? En is het niet beter (een gedeelte) vooraf te laten betalen? Bespreek het intern en kijk wat uw branche en concurrentie doet.

2.. Eigendomsvoorbehoud.

Partijen kunnen overeenkomen dat de eigendom van geleverde goederen pas wordt overgedragen op het moment dat er betaald is. Vaak zal dit de verkoper een grote mate van zekerheid geven. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn! Als geleverde goederen worden verwerkt of vermengd kan in bepaalde gevallen het eigendom alsnog teniet gaan.

3. Moment van betaling en eigendomsoverdracht

Zodra de eigendom van goederen is overgedragen aan de afnemer, verliest de leverancier een belangrijke zekerheid tot betaling. Zodra u de eigendom heeft overgedragen aan uw afnemer, verliest u uw verhaalsmogelijkheden. Indien de afnemer failliet gaat voordat betaling heeft plaatsgevonden is de leverancier slechts een concurrente schuldeiser.

4. Transportkosten en risico-overgang

Als u spullen levert of afneemt heeft u niet alleen met de koopprijs te maken. Transport, verzekeringen en mogelijke douaneformaliteiten kunnen voor onverwachte bijkomende kosten zorgen. Daarnaast is het erg belangrijk om duidelijk af te spreken op welk moment het risico van het transport overgaat van de leverancier op de afnemer. Dit moment hoeft immers niet gelijktijdig met de eigendomsoverdracht te zijn.

5. Toepasselijk recht

Het is niet altijd even duidelijk welk recht van toepassing is op een internationaal transport. Een rechtskeuze is voor veel geschillen de oplossing, maar zeker niet in alle. Zo kan buitenlands recht de werking van een rechtskeuzebeding verhinderen. Daarnaast kan het voorkomen dat er meerdere verschillende rechtskeuzes zijn gemaakt in meerdere toepasselijke algemene voorwaarden. Als blijkt dat er buitenlands recht op de overeenkomst van toepassing is, kan dit bij conflicten leiden tot zeer hoge juridische kosten met een onverwachte uitkomst. Door bij het opstellen van contracten grondig te werk te gaan, kan u in veel gevallen ongewenste verrassingen voorkomen.

6. INCOTERMS

Juist omdat er zoveel verschillende inkoopvoorwaarden kunnen worden gemaakt, is er een internationale standaard voor ontwikkeld: INCOTERMS. Dit zijn 3-letterige afkortingen die veelvuldig in contracten en algemene voorwaarden worden opgenomen. Elke verschillende INCOTERM brengt verschillende rechten en verplichtingen voor afnemer en leverancier met zich mee. De meest bekende zijn EXW en DDP. Een lettercombinatie DDP betekent onder andere dat de eigendom van geleverde spullen pas overgaat op de afnemer als ze bij hem voor de deur zijn bezorgd. Bij EXW gaat daarentegen de eigendom en het risico al op de koper over op het moment dat de vracht het magazijn van de verkoper heeft verlaten.Producten die ze vroeger bij een warenhuis als V&D kochten, schaffen ze nu bovendien vaak via internet aan. ‘Je zou het aantal filialen van V&D kunnen terugbrengen van 67 naar 27, en veel meer online verkopen’, zegt Van der Pijl. En in de winkels die overblijven? ‘Bijvoorbeeld op gebied van kleding een basislijn met maten neerleggen en een groot touchscreen ophangen voor bezoekers waarmee ze die producten rechtstreeks bij de fabrikant kunnen bestellen. Maar ik zie dat allemaal niet gebeuren. Bij V&D hebben ze echt geen idee wie hun klanten zijn, en de wil ontbreekt om erachter te komen.’

Wilt u ook eens weten waar u aan toe bent en of uw levering- en inkoopvoorwaarden nog accuraat zijn? Bel voor een afspraak of kom langs in ons pand op de locatie in de Oude Haven / Maasboulevard in Rotterdam.
Wij helpen u verder en zijn goed bereikbaar van 09.00 tot 21.00 uur omdat ondernemen nooit stopt.

CONTACT:

Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam
010 4777755
010 4780909
info@avinci.nl
www.avinci.nl
VOLG ONS:

Twitter Facebook Linkedin

Avinci Advocaten – uw partner in juridische zaken

Tips levering- en inkoopvoorwaarden
Bron vermelding: Nu.nl, Dhr Christiaan Mensink GMW Advocaten, Maatwerk jurist.

Goed opgebouwd personeelsdossier

U bent nooit klaar met ondernemen – dat maakt het ook zo leuk. U heeft dromen, u heeft een visie en wilt uw onderneming en bedrijf zo goed mogelijk laten groeien. Nieuwe klanten binnen halen, nieuwe producten ontwikkelen, een goed team neerzetten, ambities waarmaken en doen wat u leuk vindt. Ondernemen betekent ook risico’s nemen, dat is onvermijdelijk. Op die momenten zorgen wij dat juridisch alles klopt. Zo informeren wij u preventief en adviseren we af en toe ruggespraak te houden of alle contracten nog rechtsgeldig zijn.

Regelmatig komen we geschillen tegen in arbeidszaken. Er is ook nogal wat veranderd per 1 juli 2015 en de rechter kijkt heel kritisch naar de beweegreden voor ontslag. Vanaf eerder genoemde datum staan alle ontslagcriteria in de wet. Als u een werknemer wilt ontslaan, moet u kiezen welke ontslaggrond u gebruikt. De rechter zal de door u aangedragen ontslagreden(en) streng toetsen. U moet aan de hand van een goed opgebouwd personeelsdossier kunnen aantonen waarom u een werknemer precies wilt ontslaan. Zonder dit dossier heeft uw weinig kans van slagen.

In de praktijk

Hoe ziet een goed personeeldossier eruit en hoe bouw je dat op? Plan met regelmaat (minimaal twee x per jaar) een evaluatie gesprek met uw werknemers. Ga in gesprek te gaan over zijn of haar functioneren en maak daar een verslag van. Bij voorkeur laat u de werknemer het verslag tekenen voor akkoord. Wil hij dat niet, laat hem dan tekenen voor ontvangst. Zet hier de verbeter punten in en de tijdsduur waarin het gerealiseerd moet worden. Als de werknemer tussentijds een overtreding begaat, zoals te laat komen, moet u een schriftelijke waarschuwing geven. Zorg ervoor dat u kunt aantonen dat de werknemer die heeft ontvangen. Ook dit hoort bij de dossieropbouw.

Op de eerste plaats om een positief signaal af te geven richting goed functionerende werknemers.

Op de tweede plaats omdat onder de wet Werk en Zekerheid bovengemiddeld functionerende werknemers voortaan buiten het afspiegelingsproces kunnen worden gehouden in geval van collectief ontslag.

Op de derde plaats vergroot een goed opgebouwd dossier de kans op een succesvol ontslagtraject in geval van een slecht functionerende werknemer. Tot de inwerkingtreding van het nieuwe ontslagstelsel uit de wet Werk en Zekerheid (1 juli 2015) kunnen daardoor aanzienlijke (ontslag)kosten worden bespaard. Met de inwerkingtreding van de wet Werk en Zekerheid zal dit bovendien essentieel worden om de arbeidsovereenkomst met een slecht functionerende werknemer eenzijdig te kunnen beëindigen.

Het algemene belang van dossieropbouw vanuit een positieve insteek is daarnaast dat iemands loopbaan wordt vastgelegd en zichtbaar wordt. Met name door wisseling van leidinggevenden zal de lijn in iemands loopbaan zonder dossieropbouw namelijk weg zijn. Daarnaast kunnen negatieve beslissingen, zoals het mislopen van promotie, disciplinaire maatregelen of disfunctioneren worden vastgelegd. Dit voorkomt blunders zoals het aanbieden van werk waarvan eerder is geconstateerd dat de werknemer daarvoor niet geschikt is, een doorgroei die niet past, of een risicovolle benoeming. Dossieropbouw dient dus niet slechts om tot ontslag te (kunnen) komen. Onder de Wet Werk en Zekerheid wordt een goede dossieropbouw in dat kader echter wel zeer belangrijk.

Basisprincipes
Voordat wordt ingegaan op het inhoudelijke deel van dossieropbouw, waaronder een 5-stappenplan, is het belangrijk om de randvoorwaarden vast te stellen:

De primaire verantwoordelijkheid voor dossieropbouw ligt bij het management. De HR- of P&O-adviseur kan daarbij adviseren en zorgen voor de schriftelijke uitwerking.
Dossieropbouw dient plaats te vinden op basis van objectiviteit (feiten, omstandigheden en bewijs). Het lijkt wellicht lonend om zaken juist subjectief weer te geven, maar zoals uit een uitspraak van de Kantonrechter Dordrecht d.d. 13 februari 2009 blijkt, zal dat juist een ‘sta-in-de-weg’ kunnen zijn bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
Er dient een duidelijke verslaglegging van afspraken en maatregelen plaats te vinden. Het verdient aanbeveling om hiervoor een vast format te gebruiken.
De werknemer dient verslagen voor akkoord te ondertekenen. Indien de werknemer dat weigert kan hem verzocht worden om te tekenen voor ontvangst. Indien de werknemer ook dat weigert, moet het verslag per aangetekende post met ontvangstbevestiging aan de werknemer worden verzonden.
Het is nooit te laat om met dossieropbouw te beginnen. Het opbouwen van een goed dossier zal wel enige tijd in beslag nemen.
Details die in de verslaglegging dienen terug te komen zijn onder meer: data, gebeurtenissen, functiebenamingen, namen, tijden, jaartallen.
Gegevens verouderen niet, maar na het verstrijken van de tijd kan er niet altijd meer een beroep op worden gedaan (‘oude koeien’).
Aanvang van de arbeidsrelatie

Een personeelsdossier wordt aangelegd bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst. Alle belangrijke documenten die zien op de arbeidsrelatie (waaronder bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst), worden hierin bewaard. Voor wat betreft de opbouw van een dossier is met name ook een functieomschrijving relevant. Daaruit volgt namelijk wat de functie-eisen zijn waaraan een werknemer moet voldoen. Te denken valt aan opleidingseisen, taakstelling, productie- en kwaliteitsnormen. Het verdient aanbeveling in de arbeidsovereenkomst naar de functieomschrijving te verwijzen en deze (ook) als bijlage aan te hechten.

Herplaatsing

Tegenwoordig is het niet zo makkelijk om een verzoek voor ontslag in te dienen. De rechter vraagt altijd of er een mogelijkheid is om de werknemer binnen een redelijk termijn in een andere functie te plaatsen. Eventueel met behulp van scholing.

Goed opgebouwd personeelsdossier
Goed opgebouwd personeelsdossier
Arthur Hansen heeft ontzettend veel ervaring met arbeidsrecht en treedt vaak op voor de ontslagen partij en voor de partij die het ontslag invoert – daardoor kent hij als geen ander het verhaal van twee kanten en weet slim te adviseren.

Bel snel voor een afspraak of kom langs in ons pand op de locatie in de Oude Haven / Maasboulevard in Rotterdam.

Wij helpen u verder en zijn goed bereikbaar van 09.00 tot 21.00 uur omdat ondernemen nooit stopt.

CONTACT:

Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam
010 4777755
010 4780909
info@avinci.nl
www.avinci.nl
VOLG ONS:

Twitter Facebook Linkedin

Avinci Advocaten – uw partner in juridische zaken

Legal Business Scan

Iedere ondernemer wil kwaliteit leveren. Toch kan het gebeuren dat iemand niet tevreden is, afspraken niet nakomt of dat uw bedrijf te maken krijgt met een juridisch conflict, een geschil over arbeidszaken of een contract. Of dat klanten niet op tijd betalen, leveranciers niet tijdig leveren of er onenigheid ontstaat over geleverde diensten.

Als u zelf voor ieder geschil eenadvocaat moet inhuren wordt dat een dure aangelegenheid. Avinci begrijpt dat en heeft een dienstenpakket ontwikkeld dat preventief werkt. Voor € 495,– bieden wij een Legal Business Scan aan waarin de risico’s en de mogelijkheden in uw onderneming worden onderzocht. Met toetsing van de wettelijke verplichtingen, arbeidsovereenkomsten, beoordeling van uw probleem dossiers, inschatting van de risico’s die u loopt, werknemers- en handelsgeschillen maar ook preventief en juridisch advies waar u kunt besparen. En komt het tot een rechtzaak? Dan bieden wij u na de Legal Business Scan bovendien 20 % korting op het uurtarief. Kunt u het hele jaar doen waar u goed in bent: ondernemen.

Wij zijn door de weeks ‘s avonds tot 21.00 uur bereikbaar, geven prangende zaken voorrang, bieden transparante kosten, zijn duidelijk en doen wat we zeggen. Meer informatie staat in onze brochure en website en als u meer wilt weten over de Legal Busienss Scan kunt u ons direct bellen of een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.

Inhoud legal business scan:

Uw hele onderneming wordt doorgelicht. Met toetsing aan de wettelijke verplichtingen, inschatting van de risico’s die u loopt, en mogelijk ook beoordeling van individuele dossiers. Zo dat u weet dat u in uw recht staat. Door middel van toetsing van de arbeidsovereenkomsten, beoordeling van uw probleem dossiers, werknemersgeschillen en handelsgeschillen, controle van de standaard (handels-) overeenkomst, controle van de door u gebruikte algemene voorwaarden, etc. Dit wordt met u besproken in het kader van de Legal Business Scan.
Werkwijze:

De werkwijze van de Legal Business Scan begint met de omvang het inhuren van een Bedrijfsadvocaat voor één dag of één dagdeel. In de voorbereidingsfase wordt uw bedrijf doorgenomen, de onderneming die u exploiteert, welke activiteiten er verricht worden, welke risico’s daarbij gelopen worden bij bijvoorbeeld de inkoop, de financiële kant alsmede de (commerciële) verkoop zijde, en bijvoorbeeld ook naar uw personeel. Aan de hand van een checklist die u van ons krijgt, stelt u de relevante documentatie aan de Bedrijfsadvocaat ter hand, waaronder de door u gehanteerde model overeenkomsten en voorwaarden, de personeelskwesties, probleemdossiers, etc. Vervolgens start de Bedrijfsadvocaat met zijn werk, de analyse, studie en beoordeling hiervan. Dit mondt uit in een verslag van bevindingen met als sluitstuk een advies over de eventueel geconstateerde aandachtspunten. Zodat u weet waar u met uw onderneming op het juridische vlak staat. Loopt u risico’s, zoja, dan weet u nu welke. En in het advies van de Bedrijfsadvocaat krijgt u meteen mee welke actie gewenst is.
Kosten

De kosten van de Legal Business Scan zijn afhankelijk van de omvang van uw bedrijf en de onderwerpen die we moeten doornemen. In zijn algemeenheid geldt dat de Legal Business Scan per dagdeel, dus een ochtend of middag, € 495,– exclusief BTW kost. Natuurlijk geldt dat dit maatwerk is, waarbij de aard van het werk en de benodigde inzet geheel afgestemd wordt op uw onderneming en de daarbij behorende aandachtspunten en Uw wensen daarbij.
Legal Business Scan
Bel snel voor een afspraak of kom langs in ons prachtige pand op de unieke locatie in de Oude Haven / Maasboulevard in Rotterdam.
Wij helpen u verder en zijn goed bereikbaar van 09.00 tot 21.00 uur omdat ondernemen nooit stopt.

CONTACT:

Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam
010 4777755
010 4780909
info@avinci.nl
www.avinci.nl
VOLG ONS:

Twitter Facebook Linkedin

Avinci Advocaten – uw partner in juridische zaken

Nevenvestiging in Brielle!

Nevenvestiging in Brielle!

Bedrijfsadvocaat is een onderdeel van Avinci Advocaten en voorziet met de unieke bedrijfsabonnementen van een betaalbare bedrijfsadvocaat in een behoefte van een groot aantal klanten. Per 1 september breidt Avinci Advocaten uit naar Brielle en opent een nevenvestiging voor haar activiteiten in het bedrijfsleven in de Europoort en Rotterdamse haven. Avinci heeft gekozen voor een vestiging in het business center Geuzenstaete in Brielle vanwege de gunstige ligging en professionele aanpak. Met een grote parkeergarage voor haar klanten waardoor snelheid en discretie gegarandeerd is.

Avinci Advocaten is een full service kantoor met een heldere aanpak. Speciaal voor het bedrijfsleven heeft Avinci
 een nieuwe formule ontwikkeld die in het belang van de ondernemer denkt: de Bedrijfsadvocaat. Door onze jarenlange werkervaring denken we pro-actief en bieden we snel, accuraat en doelgericht juridisch advies tegen een betaalbaar, vast tarief.

Heldere aanpak

Het is namelijk een grote kans dat u als bedrijf regelmatig te maken heeft met juridische conflicten,geschillen over arbeidszaken, incasso’s, contracten,insolventie, huisvesting, ondernemingsrecht of intellectueel eigendom. Als u zelf voor ieder geschil een advocaat moet inhuren wordt dat een dure aangelegenheid. Ons nieuwe dienstenpakket biedt voordelen voor ondernemers met een laagdrempelige aanpak en voordelig tarief zodat u het hele jaar kunt doen waar u goed in bent: ondernemen.

Meedenken en oplossen

De advocaten achter Avinci zijn allen ervaren advocaten die hun sporen in het bedrijfsleven verdiend hebben. Onder aanvoering van Arthur Hansen staat Avinci al jarenlang vele bedrijven succesvol bij. Wij winnen zaken voor u. Of we schikkend zaken tegen de meest gunstige condities. Dat is onze kracht. Wij lossen uw problemen op: snel, economisch en effectief.

Avinci is reeds tien jaar gevestigd in Rotterdam en opent per 1 september een nevenvestiging in Brielle vanwege haar bedrijfsactiviteiten op juridisch vlak in het hartje van de Europoort en Rotterdamse haven. Wij zijn door de weeks ‘s avonds tot 21.00 uur bereikbaar, geven prangende zaken voorrang, bieden transparante kosten, zijn duidelijk en doen wat we zeggen.

Avinci is niet alleen gespecialiseerd in bedrijfsrecht maar ook zeer actief in strafrecht, arbeidsrecht, vastgoed, insolventierecht, intellectueel eigendom, incasso en personen-en familierecht.

Nieuwsgierig geworden? Kijk op onze website www.avinci.nl of vraag onze brochure aan.

CONTACT:

Avinci Advocaten Rotterdam – Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam – 010 4777 755

Avinci Advocaten Business Center Geuzenstaete – Krammer 8, 3232 HE Brielle – 0181 470 477

Avinci Advocaten – uw partner in juridische zaken.