Category Archives: Actueel

Artificial intelligence: kan een robot patent krijgen?

 Vorige week was het groot in het nieuws: een robot had een uitvinding gedaan en werd door het het Zuid-Afrikaanse patentbureau goedgekeurd. Patentbureaus in Europa, de Verenigde Staten en Australië vinden dat een patent alleen naar een mens van vlees en bloed kan gaan en niet naar een robot of iets dat ontstaan is uit AI. In de krant stond een mooi artikel over blikjes: blikjes zijn heel geschikt om voedsel of drank in te bewaren, maar in grote hoeveelheden zijn ze minder handig. Een pallet blikjes gaat in een vrachtwagen al snel schuiven. En voor een robotarm is het heel lastig om er meer dan tien tegelijk te pakken; de blikjes draaien zich onder de druk van de arm uit. Er is nu een ontwerp voor een blikje waarmee ze stevig aan elkaar geklonken zijn. Dit nieuwe blikje is in doorsnee niet rond, maar heeft een zogeheten fractale vorm. Het is een wiskundige structuur die zich op steeds kleinere schaal herhaalt. Zoals een bloemkool of een sneeuwvlok.Bijkomend voordeel: het blikje heeft een heel groot oppervlak, waardoor de inhoud sneller kan worden opgewarmd. De uitvinder heeft daar patent op gekregen.

Dit had normaal niet veel aandacht gekregen, ware het niet dat de uitvinder geen mens is maar een computer. De bouwers van de computer hebben hun systeem, Dabus geheten, slechts de opdracht gegeven een blikje te ontwerpen dat makkelijk in grote aantallen vast te pakken is. De kunstmatige intelligentie van Dabus deed de rest. Juristen van de universiteit van Surrey die de belangen van Dabus hadden behartigd, spraken volgens een persbericht van een historisch moment met ‘aardverschuivende gevolgen’. “We gaan van een tijdperk waarin mensen uitvindingen deden naar een tijd waarin machines zulke stappen zetten. Van wie is het intellectueel eigendom is van zoiets, daar moeten we het over hebben.”

Artificial intelligence: kan een robot patent krijgen?

Intellectueel eigendom

U heeft tijd, moeite en geld gestoken in het ontwerp van uw producten, de logo’s die u gebruikt en de handelsnaam die u voert. Deze zaken onderscheiden u van uw concurrenten en u wilt ze graag exclusief houden. Niets is zo vervelend als een concurrent die meelift op uw inspanningen. De wetgever heeft daarom een aantal intellectuele eigendomsrechten in het leven geroepen die uw geestelijke inspanning beschermen en oneerlijke concurrentie te voorkomen: het merkenrecht, modellen-recht, auteursrecht en handelsnaamrecht geven hiertoe tal van mogelijkheden. Bedrijfsadvocaat kan u bijstaan als u meent dat een concurrent goede sier maakt met uw intellectuele eigendommen, maar ook als iemand meent dat u inbreuk maakt op zijn rechten.

Ook als er geen sprake is van een geschil kan Bedrijfsadvocaat u helpen. Bijvoorbeeld bij het maken van geheimhoudings-overeenkomsten als u voorafgaand aan een samenwerking met een partner exclusieve informatie aan deze beoogde partner gaat verstrekken. Of door een licentie- of exploitatieovereenkomst als u anderen onder bepaalde voorwaarden het recht wilt geven om van uw intellectuele eigendommen gebruik te maken. Voor meer informatie neemt u contact met ons op.

Bedrijfsadvocaat geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Trouw, Autoriteitsgegevens.nl, Officiële Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Maximale oppervlakte bij vergunningvrije bouwwerken

Vergunningvrije bouwwerken moeten worden meegeteld bij de vraag of bij het bouwen van een nieuw bouwwerk de maximale oppervlakte wordt overschreden. Deze logische, maar toch belangrijke conclusie stond centraal in de onderhavige uitspraak van de Raad van State.

Wij helpen u bij

 • bedrijfshuisvesting
 • huurrecht
 • bouwrecht

Vastgoed vormt een essentieel onderdeel van uw bedrijfsvoering en moet juridisch futureproof zijn. Bedrijfsadvocaat heeft na ruim 20 jaar ervaring in de vastgoedwereld, de juiste expertise aan boord. Bedrijfsadvocaat adviseert de gehele keten en staat vele wooncorporaties, VVE’s, vastgoed ondernemingen, aannemers, architecten, makelaars, verhuurders en particulieren die handelen in vastgoed bij. Of u nu verhuurt, panden op knapt en weer verkoopt, goed juridisch en fiscaal advies is onontbeerlijk. Bedrijfsadvocaat denkt met u mee, kent de wijzigingen in de nabije toekomst en weet hoe u vervolgens het beste kunt handelen.

Iedere ondernemer heeft onroerend goed, zoals bijvoorbeeld zijn bedrijfshuisvesting en zijn privé-woning. U huurt het of u bent de eigenaar ervan. Dan wel bent u voornemens tot huur of aankoop over te gaan.

Hierbij schakelt u uw Bedrijfsadvocaat van Avinci Advocaten in. Hij heeft ervaring in het bewaken van uw belangen en kan u adviseren en begeleiden bij deze trajecten en de nodige juridische ondersteuning bieden. En als het nodig is dan procederen we bij de gerezen problemen over de koop, verkoop en verhuur van vastgoed.

Vastgoed / Verhuurder

We adviseren ook over uw rechtspositie ten opzichte van uw huurders. Huurrecht is voor veel beleggers en investerende ondernemers een belangrijke bron van inkomsten, het behalen van een optimale rechtspositie is dan ook geen overbodige luxe.

Het huurrecht kent vele opties en het is zaak om maatwerk van uw huurcontracten te maken zodat u maximaal rendement kunt genereren van uw vastgoed. Wanbetalende huurders, of het nu bedrijven of particulieren zijn, dienen te worden aangepakt. U hebt als verhuurder belang bij tijdige betaling van de huurpenningen. Maar ook dient de huurder het gehuurde in goede staat te onderhouden, hij moet als ‘goed huisvader’ handelen met het gehuurde. Niet iedere huurder ziet deze verplichtingen en handelt daarnaar. In dergelijke gevallen wenst u te kunnen ingrijpen. Uw Bedrijfsadvocaat van Avinci Advocaten helpt u hierbij.

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.n, Autoriteitsgegevens.nl, Officiele Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Werkgever eerstverantwoordelijk voor veilig werken

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #bouwrecht.

Vergunningvrij bouwen creatief buitenspel

Opvallende uitspraak na ontslag bestuurder een private-equity-fonds

Opvallende uitspraak na ontslag bestuurder een private-equity-fonds

Een opvallende uitspraak in kort geding, dat de Amsterdamse voorzieningenrechter eind 2020 gaf in een procedure over het ontslag van een founding partner van een private-equity-fonds. De uitspraak is interessant vanwege de interactie van vennootschapsrechtelijke en arbeidsrechtelijke normen.

Een belangrijk beginsel binnen het ondernemingsrecht is de bestuurdersaansprakelijkheid. Hierin wordt de privé-aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen geregeld. Het moet voorkomen dat bestuurders onnodige risico’s nemen die de organisatie zelf of andere partijen schade kunnen berokkenen. Veel MKB ondernemers zijn zich er niet of onvoldoende van bewust dat problemen van het bedrijf zomaar in de privésfeer kunnen belanden en andersom. Ook als u uw onderneming heeft ondergebracht in een naamloze of besloten vennootschap, kunt u worden aangesproken op uw bestuurdersaansprakelijkheid, bijvoorbeeld bij een faillissement of een contractbreuk. Er kan dan beslag worden gelegd op uw privévermogen. Bedrijfsadvocaat.nl kan u juridisch advies geven en u helpen de nodige maatregelen te treffen om onnodige risico’s in uw bedrijfsvoering te vermijden en zo te voorkomen dat u hierover op enig moment een ernstig verwijt kan worden gemaakt, hetzij door uw medebestuurders, hetzij door een derde partij.

Bel: 010 4777755

Bestuurdersaansprakelijkheid: een valkuil waarvoor uw advocaat u kan behoeden

Aansprakelijkheid in een maatschap

Het oprichten van een maatschap is vaak een heugelijk feit: het uittreden iets minder, mits het fatsoenlijk gebeurd. Als bestuurdersaansprakelijkheid aan de orde is of dreigt te komen, bijvoorbeeld bij een faillissement of het niet nakomen van verplichtingen, doet u er daarom verstandig aan een advocaat in de arm te nemen of in ieder geval advies in te winnen bij een jurist die gespecialiseerd is in ondernemingsrecht. Bij Bedrijfsadvocaat werken dergelijke specialisten, die u graag helpen wanneer u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Andersom kan natuurlijk ook, want als u via een procedure bestuurdersaansprakelijkheid privé verhaal wilt halen op bestuurders van een rechtspersoon die u schade heeft berokkend, staan wij voor u klaar. Aansprakelijkheid in een maatschap: welke partijen kunnen in rechte worden betrokken?

In de praktijk bestaat nogal eens onduidelijkheid over de wijze waarop een maatschap en/of individuele maten in rechte kunnen worden betrokken. In deze uitspraak zet de Rechtbank Limburg dit nog eens helder uiteen, lees hier verder:

Neem contact op 010-4777755

Bedrijfsadvocaat heeft veel ervaring met het oprichten van maatschap of het uittreden uit een maatschap. Ook hebben wij veel ervaring met verschillende soorten bestuurdersaansprakelijkheid, elk met hun eigen vereisten

Of er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid is soms moeilijk vast te stellen, te meer daar er verschillende soorten bestuurdersaansprakelijkheid zijn, die in de rechtspraak op verschillende manieren uitgewerkt worden. Met name gaat het er dan om of er sprake is van interne aansprakelijkheid of externe aansprakelijkheid, of wellicht van beide. Bovendien bestaat er een hoofdelijke aansprakelijkheid voor iedere bestuurder. Dat aan al deze begrippen nogal wat haken en ogen zitten, zal u uit onderstaande korte uitleg duidelijk worden. Alle reden dus om raad en advies in te winnen bij een jurist of advocaat. Hij of zij kent alle regelgeving en jurisprudentie die er op dit gebied bestaat en kan uw zaak tot een goed einde brengen.


Interne bestuursaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van u als bestuurder jegens de rechtspersoon. Iedere bestuurder wordt geacht de hem toebedeelde taak binnen de rechtspersoon naar behoren te vervullen. Nalatigheid hierin wordt bestempeld als onbehoorlijk bestuur en kan de bestuurder worden aangerekend als hem daarin tevens ernstig verwijt treft. Hiervan kan sprake zijn als u bijvoorbeeld gehandeld hebt in strijd met de statuten van de rechtspersoon, verplichtingen bent aangegaan die nadelig zijn voor de rechtspersoon of de administratie niet op orde hebt.

Van externe bestuursaansprakelijkheid is sprake als schade is toegebracht aan een derde partij. Dit is gebaseerd op het rechtsbegrip “onrechtmatige daad”. Om een bestuurder hiervoor persoonlijk aansprakelijk te stellen, moet echter bewezen worden dat hem een persoonlijk ernstig verwijt kan worden aangerekend voor deze onrechtmatige daad. Dit kan bijvoorbeeld zijn als u namens de rechtspersoon een overeenkomst aangaat waarvan u op voorhand weet of zou kunnen weten dat de rechtspersoon de verplichtingen die hieruit voortvloeien niet zal kunnen nakomen.

Daarnaast is er nog de gedeelde aansprakelijkheid; indien er meerdere bestuurders zijn geldt er een collectieve verantwoordelijkheid voor het bestuur van de rechtspersoon en een hoofdelijke aansprakelijkheid voor iedere bestuurder. Dat wil dus zeggen dat u persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor fouten, ook als die door één van uw medebestuurders zijn gemaakt. Om te bewijzen dat u als medebestuurder geen blaam treft voor deze fouten is meestal een ingewikkelde zaak.

Uw specialist voor bestuurdersaansprakelijkheid in Rotterdam en omstreken vindt u bij Bedrijfsadvocaat

Ons kantoor is centraal gelegen in Rotterdam, op een steenworp afstand van de arrondissementsrechtbank in Rotterdam Zuid. Wij zijn daarmee goed bereikbaar vanuit alle delen van Zuid-Holland, van de Krimpenerwaard in het noorden tot de Hoekse Waard in het zuiden.

Beëindiging franchiseformule – waar moet u rekening mee houden?

In onze praktijk krijgen wij ook regelmatig franchisenemers of franchiseketens die we bij staan. Op enig moment kwam een franchiseformule te eindigen en volgde afbouw. De reden van de afbouw van de formule, behoudens zeer acute (en onvoorziene) omstandigheden zal een franchisegever doorgaans een termijn van afbouw in acht moeten nemen. Als er een contractbreuk ontstaat, komen er andere zaken bij kijken. De looptijd van de betrokken franchiseovereenkomsten, het toekomstperspectief van de franchisenemer,  ‘doorgaan onder eigen naam’ door de franchisenemer of verkoop van de onderneming van franchisenemer aan franchisegever. Zo kunnen wij nog legio andere voorbeelden geven want beëindiging franchiseformule – waar moet u rekening mee houden?

Beëindiging franchiseformule - waar moet u rekening mee houden?

Mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen met uw contractpartner, dan staat Bedrijfsadvocaat u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Bedrijfsadvocaat voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Goed procederen begint in bijna alle gevallen met een heldere uiteenzetting van de feiten, ook als deze omvangrijk of complex zijn. In alle gevallen wordt de ruime proceservaring van onze advocaten gecombineerd met een gedegen kennis van het betreffende rechtsgebied waarover wordt geprocedeerd. Onze advocaten procederen daarnaast veelvuldig over geschillen over onder meer de totstandkoming, uitleg of uitvoering van commerciële (internationale) contracten.

Wij helpen u bij:

 • Contractbreuk
 • Geschillen
 • Aansprakelijkheid

Op grond van artikel 7:912 BW (Wet franchise) zal een franchisegever bij de afbouw van de formule zich moeten gedragen jegens de franchisenemers als ‘een goed franchisegever’: lees hier verder:

Wilt u meer lezen? Klik dan hier: https://www.bedrijfsadvocaat.nl/expertises/geschillen-met-andere-ondernemingen/of maak een afspraak!

Makelaar tuchtrechtelijk verwijtbaar!

Onlangs lazen wij een interessant artikel dat we graag met uw delen: Makelaar tuchtrechtelijk verwijtbaar! Dat de tuchtrechter en de civiele rechter duidelijk een eigen taak (en dus ook een andere processuele uitkomst) hebben, blijkt maar weer eens uit deze uitspraak van de kantonrechter Alkmaar. De tuchtrechter vond dat een verkoopmakelaar onzorgvuldig had gehandeld. De kantonrechter vond—civielrechtelijk—van niet. De verkoopmakelaar kwam weg met een (tuchtrechtelijke) maatregel van berisping, maar een schadevergoeding ging aan de neus van eisers voorbij. Wat moet u doen in zo’n situatie?

Makelaar tuchtrechtelijk verwijtbaar!

Vastgoed vormt een essentieel onderdeel van uw bedrijfsvoering en moet juridisch future proof zijn. Bedrijfsadvocaat heeft na ruim 20 jaar ervaring in de vastgoedwereld, de juiste expertise aan boord. Bedrijfsadvocaat adviseert de gehele keten en staat vele wooncorporaties, VVE’s, vastgoed ondernemingen, aannemers, architecten, makelaars, verhuurders en particulieren die handelen in vastgoed bij. Of u nu verhuurt, panden op knapt en weer verkoopt, goed juridisch en fiscaal advies is onontbeerlijk. Bedrijfsadvocaat denkt met u mee, kent de wijzigingen in de nabije toekomst en weet hoe u vervolgens het beste kunt handelen.

Iedere ondernemer heeft onroerend goed, zoals bijvoorbeeld zijn bedrijfshuisvesting en zijn privé-woning. U huurt het of u bent de eigenaar ervan. Dan wel bent u voornemens tot huur of aankoop over te gaan.

Hierbij schakelt u uw Bedrijfsadvocaat van Avinci Advocaten in. Hij heeft ervaring in het bewaken van uw belangen en kan u adviseren en begeleiden bij deze trajecten en de nodige juridische ondersteuning bieden. En als het nodig is dan procederen we bij de gerezen problemen over de koop, verkoop en verhuur van vastgoed.

Hoe zit het met positie van functionarissen gegevensbescherming binnen organisaties

De rol van een functionaris gegevensbescherming (FG) is essentieel voor de bescherming van de persoonsgegevens die organisaties verwerken. In de praktijk blijkt het niet vanzelfsprekend dat een FG zijn werk goed kan uitoefenen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft daarom concrete uitgangspunten opgesteld, over onder meer de informatiepositie van de FG, de middelen die de FG nodig heeft en de toegang van de FG tot het bestuur van de organisatie. Hoe zit het met positie van functionarissen gegevensbescherming binnen organisaties? 

Hoe zit het met positie van functionarissen gegevensbescherming binnen organisaties

Wat onze advocaat bij bestuurdersaansprakelijkheid voor u kan betekenen

Hoewel volgens de Nederlandse wet een rechtspersoon, veelal een vennootschap, maar ook stichtingen en verenigingen, in principe zelf aansprakelijk is voor schulden of toegebrachte schade, bestaan er situaties waarin u als bestuurder van zo´n rechtspersoon persoonlijk aansprakelijk gesteld kunt worden. In artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek is vastgesteld dat een bestuurder verplicht is “behoorlijk bestuur” over de rechtspersoon te voeren. Een duidelijke definitie van dit begrip wordt niet gegeven, want dit wordt overgelaten aan het oordeel van de rechter die de specifieke casus moet beoordelen. Als bestuurdersaansprakelijkheid aan de orde is of dreigt te komen, bijvoorbeeld bij een faillissement of het niet nakomen van verplichtingen, doet u er daarom verstandig aan een advocaat in de arm te nemen of in ieder geval advies in te winnen bij een jurist die gespecialiseerd is in ondernemingsrecht. Bij Bedrijfsadvocaat werken dergelijke specialisten, die u graag helpen wanneer u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Andersom kan natuurlijk ook, want als u via een procedure bestuurdersaansprakelijkheid privé verhaal wilt halen op bestuurders van een rechtspersoon die u schade heeft berokkend, staan wij voor u klaar.

Neem contact op 010-4777755

 

Lees hier verder: https://www.bedrijfsadvocaat.nl/expertises/bestuurdersaansprakelijkheid/

 

Potentiële bate na beëindiging van de onderneming

Op gebied van ondernemingsrecht komt het niet vaak voor dat een client een heropening van vereffening wegens een potentiële bate na beëindiging van de onderneming door opheffing wegens gebrek aan baten wil. Toch zijn er uitzonderingen en komen er geschillen voor, lees hier de uitspraak:

Potentiële bate na beëindiging van de onderneming

Ondanks dat u hard werkt en tal van voorzorgsmaatregelen heeft genomen, kan het voorkomen dat uw onderneming in zwaar weer komt en het water over de dijken dreigt te spoelen. Samen met uw accountant heeft u de bedrijfsvoering doorgelicht en een plan gemaakt om de zaak weer financieel op orde te krijgen en rendabel te maken. Aan zo’n bedrijfskundig plan zitten vaak juridische kanten die goed moeten worden afgewerkt om verdere problemen te voorkomen. Bijvoorbeeld bij het inkrimpen van het personeelsbestand of het afstoten van activiteiten van de onderneming.

Bedrijfsadvocaat heeft de expertise in huis om snel de juridische bedreigingen en kansen van dergelijke maatregelen in te schatten en daar adequaat naar te handelen.

Soms kan het echter noodzakelijk zijn om door een faillissement heen te gaan en daarna een doorstart te maken of om een sterfhuisconstructie op te zetten om zo de gezonde delen van uw onderneming te laten doordraaien. Ook hiermee heeft Bedrijfsadvocaat ervaring en kan zij de doorstart begeleiden zodat u zo min mogelijk risico loopt op problemen met de curator of schuldeisers.

Wij helpen u bij

 • Advies
 • Beëindigingsovereenkomst
 • Conflict

Is bedrijfsschade door coronasluiting gedekt onder verzekeringspolis?

Is bedrijfsschade door coronasluiting gedekt onder verzekeringspolis? Een vraag die vele klanten van ons bezig houdt. Deze zaak werd aangespannen door een aantal ondernemers dat op franchisebasis een HEMA-warenhuis exploiteert en tegen bedrijfsschade verzekerd is bij de verzekeraars AIG en Nationale Nederlanden. Eén van de toepasselijke clausules over de gedekte schade vermeldt dekking voor bedrijfsschade die het gevolg is van besmettelijke ziekten, waarbij op last van een overheidsinstantie en/of de verplichte regeling het filiaal dient te worden gesloten. Viel schade door gedwongen coronasluiting daar dan niet onder?

Is bedrijfsschade door coronasluiting gedekt onder verzekeringspolis?

Een goed plan van aanpak kan langdurig procederen voorkomen, dat is in uw belang

Het belang van de cliënt staat voor iedere advocaat voorop, zo luidt een van de belangrijkste regels binnen de advocatuur. Dat wil niet zeggen dat hij in alles wat de cliënt wil klakkeloos meegaat. Met zijn kennis van het recht kan hij zich een beter inzicht verschaffen in de zaak en zal zijn cliënt gedegen advies geven over de voor- en nadelen van procederen en de vele andere opties die er zijn om tot een sneller en beter resultaat te komen. Samen met zijn cliënt zal de jurist dan een plan van aanpak opstellen en een strategie bepalen om tot de voor alle partijen meest bevredigende oplossing te komen. Vaak blijkt dat met goed onderhandelen veel bereikt kan worden, zonder dat er dwangmaatregelen toegepast hoeven te worden. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan de inzet van drukmiddelen, zoals bijvoorbeeld een beslaglegging of een voorlopige aanvraag voor een procedure, een goede tactiek zijn om uit de impasse te komen en alsnog het geschil buitengerechtelijk te beslechten. Soms is procederen echter onvermijdelijk en dan vindt u bij Bedrijfsadvocaat precies die goede advocaat die uw belangen behartigt en weet veilig te stellen. Wij hebben voor ieder rechtsgebied een specialist hiervoor.

Bedrijven en particulieren in Rotterdam en omstreken vinden hun weg naar advocatenkantoor Avinci

Een geschil beslechten in het belang van onze cliënten, met of zonder procedure, is een van onze specialiteiten. Ons advocatenkantoor is centraal gelegen in Rotterdam, op een steenworp afstand van de arrondissementsrechtbank in Rotterdam Zuid. Wij zijn daarmee goed bereikbaar vanuit alle delen van Zuid-Holland, van de Krimpenerwaard in het noorden tot de Hoekse Waard in het zuiden.

Handhaving tegen curator leidt inderdaad tot boedelschuld

De rechtspraak van de bestuursrechter over handhaving van het omgevingsrecht bij een faillissement is curatoren al jaren een doorn in het oog. Deze rechtspraak betekent dat zij aan te spreken zijn door de overheid voor het naleven van milieu wet- en regelgeving. Een neveneffect hiervan is dat de schulden die uit die handhaving voortvloeien met voorrang moeten worden voldaan. Moet de overheid voorrang krijgen?

handhaving tegen curator leidt inderdaad tot boedelschuld

Ondanks dat u hard werkt en tal van voorzorgsmaatregelen heeft genomen, kan het voorkomen dat uw onderneming in zwaar weer komt en het water over de dijken dreigt te spoelen. Samen met uw accountant heeft u de bedrijfsvoering doorgelicht en een plan gemaakt om de zaak weer financieel op orde te krijgen en rendabel te maken. Aan zo’n bedrijfskundig plan zitten vaak juridische kanten die goed moeten worden afgewerkt om verdere problemen te voorkomen. Bijvoorbeeld bij het inkrimpen van het personeelsbestand of het afstoten van activiteiten van de onderneming.

Bedrijfsadvocaat heeft de expertise in huis om snel de juridische bedreigingen en kansen van dergelijke maatregelen in te schatten en daar adequaat naar te handelen.

Soms kan het echter noodzakelijk zijn om door een faillissement heen te gaan en daarna een doorstart te maken of om een sterfhuisconstructie op te zetten om zo de gezonde delen van uw onderneming te laten doordraaien. Ook hiermee heeft Bedrijfsadvocaat ervaring en kan zij de doorstart begeleiden zodat u zo min mogelijk risico loopt op problemen met de curator of schuldeisers.

Wij helpen u bij

 • Advies
 • Beëindigingsovereenkomst
 • Conflict