Verstoorde arbeidsverhouding met werkneemster die voortdurend discussie zoekt

Verstoorde arbeidsverhouding met werkneemster die voortdurend discussie zoekt

De arbeidsovereenkomst in deze zaak wordt door de kantonrechter ontbonden—echter, niet op grond van een aantal verwijtbaar geachte gedragingen, maar omdat de arbeidsrelatie verstoord was geraakt doordat werkneemster geen kritiek duldde en steeds opnieuw discussie zocht, werkend op Schiphol.

Als een werkgever bij de kantonrechter een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indient, gaat het in de praktijk vrijwel steeds over ofwel disfunctioneren, ofwel verwijtbaar gedrag ofwel een verstoorde arbeidsverhouding als ontslaggrond. Voor elke grond gelden andere voorwaarden. In geval van disfunctioneren moet een verbetertraject hebben plaatsgevonden. Omdat dit in de praktijk vaak moeilijk te realiseren is zonder de verhoudingen meteen op scherp te zetten, is dat verbetertraject er meestal niet. In geval van verwijtbaar gedrag moeten de geschonden normen redelijk en kenbaar zijn. De overtreding van die normen dient de ontbinding van de arbeidsovereenkomst te kunnen rechtvaardigen. Van alle ontslaggronden is de verstoorde arbeidsverhouding voor de werkgever de meest kansrijke. Voldoende is dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet meer mogelijk is. Of dat aan de werkgever dan wel aan de werknemer ligt is in eerste instantie niet eens zo belangrijk, zo lang de werkgever maar niet bewust op de verstoring van de arbeidsverhouding heeft aangestuurd om op die manier de arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen. Verwijten aan het adres van de werkgever kunnen wel leiden tot de toekenning van een billijke vergoeding bovenop de transitievergoeding.
De beschikking van de kantonrechter toont aan hoe dicht de drie ontslaggronden in de praktijk bij elkaar liggen. De verwijten aan het adres van de werkneemster die de kantonrechter gebruikt om een ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsverhouding te rechtvaardigen, lijken veel eerder te wijzen op een ontbinding wegens verwijtbaar gedrag of zelfs wegens disfunctioneren. De verstoorde arbeidsverhouding als ontslaggrond was voor de kantonrechter echter een veel gemakkelijker te bewandelen weg.


Vanaf 1 januari 2020 wordt het ook mogelijk om arbeidsovereenkomsten te ontbinden wegens een samenloop van de twee of drie bovengenoemde gronden. Ook als daarbij dan niet zou zijn voldaan aan alle voorwaarden van één ontslaggrond, kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst dan ontbinden, zij het dat daarbij dan een extra ontslagvergoeding aan de werknemer kan worden toegekend tot maximaal 50% van de transitievergoeding.

Bedrijfsadvocaat maakt het regelmatig mee en adviseert wat in verband met de nieuwe regels arbeidsrecht, gegevensbescherming en privacy precies is toegestaan. Wij denken met u mee hoe u met uw data, klantenbestanden, privacy en gegevensbescherming binnen uw organisatie het beste om kunt gaan.

Of heeft u als werkgever of als werknemer te maken met diefstal op het werk? Wordt u beschuldigd of heeft u juist vermoedens dat er dingen ontvreemd worden op uw bedrijf? En bent u ook benieuwd wat u kunt doen in uw bedrijf met het oog op beveiliging en de rechten mbt privacy en gegevensbescherming? Bedrijfsadvocaat is hierin gespecialiseerd en heeft veel ervaring. Het is belangrijk de juiste procedures te volgen die volgens de wet geoorloofd zijn. Neem contact op met onze advocaten of juridische dienstverleners.

Bedrijfsadvocaat.nl

Het arbeidsrechtelijke toetsingskader

Indien de werknemer een beroep doet op zijn recht op privacy, gebeurt dit vaak in het kader van artikel 8 EVRM en niet met een beroep op de Wbp. Het is afwachten of door de grotere bekendheid met de AVG dit in de toekomst zal veranderen.

Arbeidsrecht

Een arbeidsrechtadvocaat richt zich op zaken met betrekking tot arbeidsrecht, ontslagrecht en medezeggenschapsrecht. Advies in arbeidsrecht door een Bedrijfsadvocaat betekent voorbereidende maatregelen treffen vóórdat een kwestie speelt. Ondernemers die anticiperen op een slecht scenario hebben een voorsprong. Voorkomen is beter dan genezen, wij hebben ontzettend veel ervaring en het arbeidsrecht verandert continue. Wij zijn voorbereid en goed geïnformeerd inzake de nieuwe Wet Werk en Zekerheid, laat u hierbij adviseren door uw Bedrijfsadvocaat om goed voorbereid te zijn.

Wij helpen o.a. bij

  • Procedures en/of reorganisaties
  • Opstellen arbeidsovereenkomsten
  • Onderhandelingen
  • Ontslag strategie

De Bedrijfsadvocaat arbeidsrecht adviseert onderneming ook bij:

arbeidsrechtcontracten, onderhandelingen, procedures en/of reorganisaties, vastlegging van arbeidsovereenkomsten, huisreglement, leaseauto regelement, AVG, privacy etc. de te volgen strategie bij het ontslaan van een werknemer.

Het recht op privacy geniet steeds meer aandacht door de komst van de AVG en de digitalisering van de samenleving. Hierdoor ontstaan soms geschillen op de werkvloer. Het strenge privacyrecht lijkt door de arbeidsrecht rechter op praktische wijze te worden getoetst, met aandacht voor alle omstandigheden van het geval. Dit kan tot gevolg hebben dat een privacy-inbreuk toch gerechtvaardigd wordt geacht, of dat het onrechtmatig verkregen bewijs toch in het nadeel van de werknemer deel mag uitmaken van de procedure.

Contact

Ik wil graag informatie inwinnenMail mij voor een gratis eerste gesprek

Verstoorde arbeidsverhouding met werkneemster die voortdurend discussie zoekt