Tag Archives: werknemers

Strategieën die werken in tijden van crisis

Strategieën die werken in tijden van crisis: Covid-19 dwingt talloze bedrijven en branches om in versneld tempo te reorganiseren. Avinci Advocaten deelt samen met Bedrijfsadvocaat een aantal strategieën die het beste werken in de praktijk.

Strategieën die werken in tijden van crisis

1. Begin bij de werknemers

Bedrijven maken vaak de grote fout om met de botte bijl te hanteren in tijden van crisis en niet naar het human capital te kijken. Waar zit de waardevermeerdering, waar kunnen de kosten bespaard worden? Lukraak ontslag aankondigen is niet de meest efficiënte manier, zoek eerst uit wat mogelijk is, waar banen behouden kunnen worden en wat het precies kost om iemand te ontslaan of een contract niet te verlengen.

2. Kijk waar de kansen liggen

Soms moeten afdelingen wel tot 50% worden gesaneerd terwijl andere onderdelen juist gerichte investeringen nodig hebben. In de tijd van deze Corona crisis zijn vele bedrijven overgeschakeld op online verkopen via andere kanalen en konden zij ook hun medewerkers omscholen. Bedrijven die in staat zijn om een ​​deel van hun kostenbesparingen te herinvesteren in de organisatie hebben aanzienlijk meer kans van slagen, zelfs als dit betekent dat elders meer kosten moeten worden bespaard om het te kunnen betalen.

3. We’re in this together.

Juist nu is het bijzonder belangrijk om er samen de schouders onder te zetten. En ook al is niet iedereen het met bepaalde beslissingen eens, je moet wel verder. Betrek dus iedereen: van het management team tot de werknemers op de werkvloer die dagelijks contact met de klanten hebben. Communiceer open, dat is het belangrijkste om samen het doel te bereiken en maak feedback mogelijk. Samenwerken en samen sparren brengt veel nieuwe ideeën en inzichten is is een van de strategieën die werken in tijden van crisis.

Strategieën die werken in tijden van crisis

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) kreeg van zowel werknemers als werkgevers forse kritiek. Het voorstel bevat verschillende maatregelen om de arbeidsmarkt te hervormen. Het kabinet wil het verschil tussen vast en flexibel werk verkleinen.

Het doel van voorliggend voorstel is om de kosten- en risicoverschillen tussen contractvormen te verminderen, zodat flexibel werk wordt gebruikt waar de aard van het werk daar om vraagt en niet alleen omdat het een kostenvoordeel oplevert. Negatieve effecten van specifieke vormen van flexibele arbeid, zoals onzekerheid over werk en inkomen en afwenteling van kosten en risico’s, worden beperkt of beprijsd.

Ook beoogt de regering het aangaan van een vast contract aantrekkelijker te maken voor werkgevers, zodat voor werkenden meer perspectief op zekerheid ontstaat. Daarom worden in dit wetsvoorstel voorstellen gedaan om de wetgeving op het terrein van flexibele arbeid en het ontslagrecht te herzien.

Bovendien wordt het aanbieden van een vast contract aantrekkelijker gemaakt door de WW-premie voor vaste contracten lager vast te stellen dan voor tijdelijke contracten.

Bedrijfsadvocaat zet op een rijtje wat de belangrijkste wijzigingen zijn in het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans om zowel de werkgever als werknemer voor te bereiden.

1. Ontslagrecht
Nieuwe ontslaggrond: de cumulatiegrond
Er komt een nieuwe ontslaggrond bij. Deze zogenoemde cumulatiegrond moet het voor werkgevers makkelijker maken om werknemers te ontslaan. Nu moet een ontslaggrond eerst voldragen zijn maar in de toekomst zou een combinatie van verschillende niet voldragen ontslaggronden kunnen leiden tot ontbinding.

Transitievergoeding
Onder de WAB krijgen werknemers vanaf dag één van de arbeidsovereenkomst recht op de transitievergoeding in plaats van (pas) na twee jaar dienstverband, zoals nu het geval is. Het aangaan van tijdelijke contracten wordt dus duurder.

2. Arbeidscontracten
De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, gaat van twee naar drie jaar. Het maximum aantal tijdelijke contracten blijft drie. Het wordt dus, net als vóór de WWZ, weer mogelijk om drie jaarcontracten te sluiten die vanzelf aflopen.

3. Flexibele arbeid
Oproepcontracten
Na inwerkingtreding van de WAB moeten oproepkrachten minimaal vier dagen van tevoren worden opgeroepen. Als dat niet gebeurd, hoeft de oproepkracht geen gehoor te geven aan de oproep. De oproepkracht heeft recht op loon, indien de oproep korter dan vier dagen van tevoren wordt afgezegd. Bij cao kan de termijn van vier dagen worden verkort tot 24 uur.

Payrollcontracten
Onder de WAB blijft het mogelijk om gebruik te maken van payrolling, maar de ongelijkheid met de eigen werknemers van de opdrachtgever wordt zoveel mogelijk opgeheven. De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden moeten ten minste gelijk zijn aan die van de eigen werknemers. Ook krijgen payrollwerknemers het recht op een adequate pensioenregeling.
Wetgevingsproces
De Raad van State is voorstander van een meer fundamentele hervorming die ertoe leidt dat iedere werkende wordt beschermd. De regering wil de wet per 1 januari 2020 in werking laten treden. Het woord is nu eerst aan de Tweede Kamer.

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans Bron: Recht.nl, de Tweede Kamer, Nysing, MR Online

De nieuwe Wet Bedrijfsgeheimen

Dankzij een nieuwe wet zijn bedrijfsgeheimen beter beschermd, maar de nieuwe regels creëren ook een hoop onzekerheid. Speciaal voor ondernemers bespreekt Bedrijfsadvocaat de nieuwe regels, de consequenties en wat je er zelf aan kunt doen voor de toekomst.

Dit wetsvoorstel regelt de bescherming van niet-openbaargemaakte know how en bedrijfsinformatie, oftewel: bescherming van bedrijfsgeheimen. Bedrijfsgeheimen worden beschermd tegen onrechtmatige verkrijging, gebruik en openbaarmaking. Vanwege de bijzondere aard van deze bescherming, die aansluit bij die van IE-rechten, wordt gekozen voor verankering in een afzonderlijke wet.

Wat is er aan de hand?

Nederland heeft sinds 23 oktober jl. een nieuwe Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen. Die is er gekomen om te voldoen aan een Europese instructie: de lidstaten moeten hun bescherming op dit gebied gelijktrekken om te kunnen concurreren met (bijvoorbeeld) de Verenigde Staten en Japan, waar dit al goed is geregeld. Ook is (internationale) bedrijfsspionage een steeds groter probleem.

Europa was zich daarvan bewust en ondernam actie. Er kwam een richtlijn met de opdracht aan alle lidstaten om deze uiterlijk 9 juni 2018 te implementeren. Nederland is een paar maanden te laat, onder meer vanwege discussie in de Eerste Kamer, maar nu is de wet dan toch een feit.

Bedrijfsgeheimen worden beschermd tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken. De houder van het geheim kan dat soort gedragingen bij de rechter doen verbieden, schadevergoeding vorderen en diverse andere (soms vergaande) maatregelen doen treffen, zoals een recall van inbreukmakende producten. Ook zijn er nieuwe regels om te zorgen dat een onderneming kan procederen over bedrijfsgeheimen zonder dat die geheimen meteen bekend worden. Dat was in het verleden een reëel probleem.

Een belangrijk onderwerp van discussie bij het ontwerp van de Europese richtlijn was bescherming van klokkenluiders en journalisten, die vanuit hun rol soms geheimen moeten openbaren. Daar zijn specifieke bepalingen voor opgenomen. Ook is bijvoorbeeld reverse engineering altijd toegestaan. Kort gezegd: als een product uit elkaar kan worden gehaald en na analyse zijn geheim prijsgeeft is daar (onder deze wet) niets tegen te doen.

In elk geval moeten werknemers aan voldoende geheimhouding zijn gebonden, moeten op de juiste momenten adequate geheimhoudingsovereenkomsten met klanten en partners worden gesloten, en dient de fysieke en IT-beveiliging op orde te zijn. Iedere onderneming die hecht aan haar bedrijfsgeheimen zal nu maatregelen moeten treffen om later van de wet te kunnen profiteren.

De wetgeving verandert razendsnel, zeker op het gebied van beveiliging en artificial intelligence.
Om zeker te weten of alles goed/waterdicht geregeld is in uw bedrijf met oog op de toekomst, kunt u uw Bedrijfsadvocaat uw geheimhoudingsovereenkomsten laten checken en aanpassen. Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf kunnen we u al vanaf € 275,– adviseren. En een telefoontje kost niets!

Het juridische speelveld verandert voortdurend, en dan is het beter dat u goed voorbereid uw toekomst in gaat – uw Bedrijfsadvocaat helpt u hierbij! De nieuwe Wet Bedrijfsgeheimen, wij adviseren u graag!

Bedrijfsadvocaat – Avinci Advocaten
Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam
t: 010 – 4777755
f: 010 – 4780909
e: info@bedrijfsadvocaat.nl

technische informatie, commerciële informatie, bedrijfsspionage, bedrijfsgeheimen, geheimhoudingsovereenkomsten, werknemers, beveiliging, artificial intelligence

Tien tips voor overname bedrijf!

Waar moet u aan denken als u een bedrijf overneemt?

Bij overname als verkoop van een bedrijf is het belangrijk goed onderzoek te verrichten. Een goede analyse van de activiteiten, financiën, bedrijfsresultaten, fiscale positie, vastgoed, werknemers, contracten, intellectuele eigendommen, klantrelaties, concurrentiebedingen, goodwill, royalties en contracten met leveranciers en nog veel meer.

Het kopen van een bedrijf kan natuurlijk veel voordelen bieden: u vergroot uw netwerk, u vergroot uw netwerk van bestaande klanten, u heeft bekwaam personeel en leveranciers waar u meteen mee verder kunt gaan. Maar het heeft ook nadelen en risico’s. De koopprijs is vaak veel hoger dan het starten van een eigen onderneming, er zitten verborgen kosten aan, hoe schat je goodwill op waarde enzovoorts. Bovendien moet u denken aan de verborgen gebreken, addertjes onder het gras en meer zaken die de vreugde vaak in de kiem smoort.

Daarom is het zo belangrijk om een goed Due Diligence onderzoek te doen door alle financiën en contracten door te nemen.

Bedrijfsadvocaat heeft een aantal tips op een rijtje gezet voor overname van een bedrijf:

1. Due Diligence
Als eerste dient u te kijken naar financiële informatie, zoals jaarrekeningen en grootboekrekeningen, informatie over de organisatie en de belangrijkste contracten. Denkt u bij dat laatste aan de statuten van de vennootschap, aandeelhoudersovereenkomsten, en dergelijke. Ook zult u notulen van recente aandeelhoudersvergadering en bestuursbesluiten willen inzien.

2. Management
Als koper zult u zich een beeld moeten vormen van het management van de onderneming: een overzicht van de bestuurders, management-team / dagelijks bestuur, en andere beslissingnemende organen binnen de organisatie. Deze informatie omvat ten minste de namen van iedereen met management- en beslissingsbevoegdheden. Ook moet u zicht hebben op zogenaamd key-personnel, de sleutelfiguren in de onderneming zonder wie een overname minder kans van slagen zou kunnen hebben.

3. Diverse overeenkomsten
Ten aanzien van algemene financiële informatie, geldt dat u ten minste moet kunnen inzien kredietovereenkomsten, leen- en financieringscontracten, verstrekte zekerheden (pand- en hypotheekrechten), toegekende subsidies, en garanties die de onderneming mogelijk verstrekt heeft. Daarnaast is het belangrijk inzage te krijgen in rekening-courantverhoudingen tussen de onderneming en haar aandeelhouders en/of directieleden. Tevens vraagt u een overzicht van de twintig belangrijkste klanten en leveranciers, en de contracten die met hen gesloten zijn.

Natuurlijk vraagt u naar de overeenkomsten die belangrijk zijn voor de bedrijfsvoering, zoals huurovereenkomsten, lease-contracten, en dergelijke. Wat is hun looptijd? Kunnen ze worden opgezegd? Contracten met bestuurders en essentiële werknemers scant u op de specifieke arbeidsvoorwaarden pensioentoezeggingen, en bepalingen die hen een gouden handdruk beloven bij change of control. Verder wilt u alle overeenkomsten die langer dan een jaar duren en/of niet zonder boete kunnen worden opgezegd, inzien.

4. Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden van het personeel geven interessante informatie (is er een cao van toepassing en wordt die nageleefd?). Dat geldt ook voor de verzekeringspolissen. Verder moet u weten of de onderneming gebonden is aan non-concurrentie of geheimhoudingsovereenkomsten.

5. Rechtzaken
Als u na het controleren van deze informatie en documenten nog steeds / nog meer interesse in aankoop van de onderneming hebt, wilt u nog wat dieper in de organisatie kijken. Het wordt dan belangrijk uit te vinden of de onderneming betrokken is bij rechtszaken, geschillen heeft met werknemers, en dergelijke. Onderzoek ook de standaard-arbeidsvoorwaarden van het personeel, bonus- en pensioenregelingen. Gelden er geheimhoudings- en non-concurrentiebedingen?

6. Vrijwaringen

Wij zien in onze praktijk als bedrijfsadvocaat dat verkopers soms, om een hogere koopprijs te ontvangen, kiezen voor een vrijwaring tegen een bepaalde claim, terwijl duidelijk is dat die vrijwaring ook zal worden gebruikt. In dat geval is het kiezen voor een vrijwaring niet meer dan een (soms kort) uitstel van een verlaagde koopprijs. Dat kan een keuze zijn, maar soms zijn er andere oplossingen mogelijk.

7. Earn out

Wij merken als bedrijfsadvocaat dat er na een overname veel wordt geprocedeerd over een ‘earn out’. Immers na de deal moet in de jaren erna de winst worden bepaald en daar verschillen partijen nogal eens van mening over hoe die moet worden bepaald. Als u dus voor een ‘earn out’ kiest is het belangrijk dat die goed wordt geformuleerd.

8. Activa/Passiva transactie of een koop van de aandelen

Soms is het als koper aantrekkelijk om te kiezen voor een overdracht van de Activa (ook wel ‘asset deal’ genaamd). U kunt alle vervelende passiva in het oude bedrijf laten zitten. Dan moet u wel goed nadenken of het personeel echt in het oude bedrijf blijft. Ook is het van belang dat een ‘asset deal’ meestal meer bewerkelijk is: alle activa moeten immers op de juiste manier worden overgedragen. Dit terwijl bij een koop van de aandelen dit niet nodig is.

9. Geheimhoudingsovereenkomst

Het kan zijn dat een concurrent van u doet alsof hij u wil overnemen, maar eigenlijk alleen maar bedrijfsinformatie wil gebruiken. Voor dat geval is het verstandig een geheimhoudingsovereenkomst te hebben waarbij een hoge boete staat op het gebruik van uw bedrijfsinformatie.

10. Professionals

Laat u begeleiden door professionals. Een bedrijf overnemen is geen gesneden koek. Goede adviseurs kosten wel wat meer, maar sluiten risico’s uit. Een fiscalist, goede accountant en bedrijfsadvocaat sluiten de belangrijkste risico’s uit.

Bedrijfsadvocaat heeft veel ervaring met overnames – zowel met de verkopende kant als de aankopende partij. Stel, u wilt uw onderneming verkopen. Hoe vindt u een goede partij die uw bedrijf wil voortzetten en hoe wordt vervolgens de echte bedrijfsovername geregeld? Op dit soort vragen kunt u hier antwoord krijgen: U kunt er meer over lezen, of u legt uw vraag aan ons voor.
Bij het vinden van een goede partij kunt u het beste een goed overdrachtsplan opstellen en een goede profielschets maken. Ook het up to date maken van uw bedrijf en het bekijken van de cijfers in uw branche geeft u een goed idee welke bedrijven er in aanmerking komen voor het overnemen van uw bedrijf. Zorg er voor dat u de juiste mensen ervan op de hoogte brengt zodat de overname niet als een verrassing komt.

Gespecialiseerd in bedrijfsovernames

Een bedrijfsovername is een ingewikkeld en tijdrovend proces. Een goede begeleiding door een Bedrijfsadvocaat die alle facetten van bedrijfsovernames beheerst is hierbij zeker geen overbodige luxe. Bedrijfsadvocaat houdt zich veelvuldig bezig met bedrijfsovernames en wij kunnen u ondersteunen bij alle facetten van het proces.
Een geslaagde bedrijfsovername begint met extensief voorbereidend werk, bijvoorbeeld door een due diligence procedure. Ook de verdere onderhandelingen en het formaliseren in contractsvorm moeten met de grootste zorgvuldigheid worden uitgevoerd, en dat is wat een Bedrijfsadvocaat voor u kan doen.

Samenwerking alvorens overname

U kan voorafgaand aan de bedrijfsovername eerst een intensieve samenwerking aangaan met het bedrijf dat uw onderneming wil overnemen. Hierdoor krijgt u goed idee wat deze organisatie allemaal doet en of het aansluit bij uw eigen bedrijfsprofiel. Middels een samenwerkingsovereenkomst kan u zorgen voor een goede bedrijfsovername. In deze samenwerkingsovereenkomst dient u duidelijk afspraken te maken en alle nodige onderwerpen te behandelen zodat de overname vloeiend kan verlopen. Ook weet het personeel middels een duidelijke samenwerkings-overeenkomst waar ze aan toe zijn.

Juridische en fiscale zaken

Om de verkoop van uw bedrijf goed te laten verlopen is het belangrijk dat de juridische en fiscale zaken goed worden geregeld. Het kan belastingtechnisch interessant zijn om de juridische structuur van uw bedrijf te veranderen. Er zitten namelijk grote verschillen in een overdracht van een BV of van bijvoorbeeld een eenmanszaak. Voor het afhandelen van het koopcontract kunt u eventueel een notaris inschakelen die u kan helpen met alle puntjes op de i te zetten. Daarbij kunnen wij u begeleiden. Zo weet u in ieder geval zeker dat u geen zaken over het hoofd ziet bij deze belangrijke overname.

Bron vermelding: Matchplan, bedrijfsadvocaat, kbgadvocaat, kvk, duedilligence.com, rechtblog.nl

Meldplicht datalekken per 1 januari 2016 – ook in uw bedrijf!

Datalekken: de grootste angst van elke persoon of bedrijf. Meldplicht datalekken is per 1 januari 2016 verplicht – ook in uw bedrijf! Hoe bereidt u zich voor en wat moet u doen als dit toch gebeurt?

‘Grip op datalekken’ biedt praktische handvatten om de wettelijke procedures rond datalekken in de organisatie in te voeren. Daarnaast kunt u modulair extra maatregelen doorvoeren en vormt het boek de routegids voor een verantwoorde aanpak van datalekken.

De meldplicht Datalekken zal per 1 januari 2016 worden ingevoerd. Alle bedrijven en overheidsinstellingen moeten vanaf dat moment niet alleen het lekken van persoonsgegevens voorkomen, maar ook lekken melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (CBP), én aan personen wier gegevens zijn gelekt. Doen zij dit niet, of niet juist, dan lopen zij aanzienlijke boeterisico’s.

Bij datalekken komen privacy, datamanagement, ICT, security, juridische zaken, communicatie en het managen van financiële risico’s samen. Veel professionals weten veel van het eigen vakgebied, maar missen het inzicht in andere domeinen. Het boek geeft in lekentaal die kennis die nodig is voor een integrale aanpak van datalekken.

Het boek is geschreven door privacy professionals met een indrukwekkende staat van dienst en samen vele tientallen jaren ervaring op het gebied van datalekken.

ICT Recht, internet en telecommunicatie zijn juridisch snel veranderende disciplines waar de wet vaak achter de snel veranderende feiten aanloopt. Avinci Advocaten heeft de juridische kennis om te adviseren en denkt met de ondernemer mee.
Raadzaam: lees het boek Grip op datalekken van auteurs Joris Hutter & Sergej Katus – een handzaam en handig boek voor iedereen die binnen de eigen organisatie de procedures rond datalekken moet uitvoeren of organiseren. Door de praktische opzet met voorbeelden, checklists en templates is de lezer in staat om in korte tijd de eigen organisatie aan de nieuwe wetgeving te laten voldoen.
tags: ICT Recht, internet en telecommunicatie, meldplicht, datalekken,

Avinci advocaten onderzoekt de mogelijkheden binnen de bestaande wet en probeert creatief mee te denken om tot een gewenst resultaat te komen. Wilt u ook eens weten waar u aan toe bent en wat uw rechten en plichten zijn? Advocaat Arthur Hansen en Hans Bakker zijn gespecialiseerd in ICT recht.

Bel voor een afspraak of kom langs in ons pand op de locatie in de Oude Haven / Maasboulevard in Rotterdam.Wij helpen u verder en zijn goed bereikbaar van 09.00 tot 21.00 uur omdat ondernemen nooit stopt.
CONTACT:

Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam
010 4777755
010 4780909
info@avinci.nl
www.avinci.nl
VOLG ONS:

Twitter Facebook Linkedin

Avinci Advocaten – uw partner in juridische zaken

Bronvermelding Meldplicht datalekken per 1 januari 2016 – ook in uw bedrijf!: Grip op Datalekken, foto Esther Kreukniet