Tag Archives: vergewisplicht

Geldigheid van VvE-besluiten en termijn voor vernietiging

Aan besluiten van een Vereniging van Eigenaren (VvE) kleeft altijd een bepaalde periode van onzekerheid. Immers bepaalt de wet (in artikel 5:130 BW), dat besluiten van een orgaan van de VvE kunnen worden vernietigd door de kantonrechter. De kantonrechter moet daartoe worden verzocht binnen een maand na de dag waarop degene die een vernietiging wenst, van het betreffende besluit heeft kennisgenomen of heeft kunnen kennisnemen. Maar wanneer heeft men van een besluit kennis genomen of kennis kunnen nemen? Als men bij de vergadering niet aanwezig was? Als dit niet duidelijk is, is ook niet duidelijk of een besluit nu wel of niet nog vernietigd kan worden.

Parlementaire geschiedenis

In een uitspraak van 21 juni 2019 heeft de Hoge Raad nadere richtlijnen gegeven over hoe bepaalt moet worden wanneer de maand, waarbinnen om vernietiging kan worden verzocht, begint te lopen. Hierbij heeft de Hoge Raad geprobeerd een balans te vinden tussen het belang van de VvE, om duidelijkheid te krijgen over de geldigheid van besluiten, en het belang van (afwezige) leden, om voldoende tijd te hebben, zich eventueel tot de kantonrechter te wenden.

Uit de parlementaire geschiedenis blijkt, dat de wetgever bij invoering van artikel 5:130 BW het moment op het oog had, waarop een afwezige eigenaar redelijkerwijs van een genomen besluit heeft kunnen kennisnemen. De Hoge Raad stelt vast, dat het dus afhangt van de omstandigheden van het concrete geval.

Vergewisplicht

De afwezige eigenaar treft in ieder geval een verplichting, moeite te doen, om te achterhalen, welke besluiten in zijn afwezigheid zijn genomen (vergewisplicht). Een eigenaar kan dus niet passief achterover leunen en afwachten tot hem nader wordt bericht, maar moet zich actief informeren om de termijn van een maand niet te laten verstrijken. Mocht in een concreet geval niet duidelijk zijn wanneer een afwezige eigenaar van genomen besluiten kennis heeft kunnen nemen, maar deze eigenaar wel op een juiste manier zijn uitgenodigd en in kennis gesteld van de agenda, dan moet ervan worden uitgegaan, dat het achterhalen van de genomen besluiten binnen een week mogelijk was. De termijn van een maand begint dan dus een week na de betreffende vergadering te lopen, mits uit de concrete omstandigheden van het geval niets anders moet worden afgeleid.

Gebruiken

Nog duidelijker kan het echter worden, als binnen de VvE bepaalde gebruiken gelden. Als het bijvoorbeeld gebruikelijk is, dat de notulen aan de eigenaar worden verzonden en/of op een website worden gepubliceerd, dan mag een eigenaar ook erop vertrouwen, dat dit wederom wordt gedaan. De termijn van een maand begint dan dus te lopen, op het moment, dat de notulen (of eventueel een besluitenlijst) op de gebruikelijke wijze zijn verspreid.

Conclusie

Een verenigingsbestuur, dat zoveel mogelijk duidelijkheid wil scheppen, heeft het dus zelf in de hand, de datum, tot wanneer om vernietiging van een besluit kan worden gevraag, te bepalen. Door een duidelijk gebruik in te voeren, over hoe de besluiten aantoonbaar naar allee leden worden gecommuniceerd, is vooraf helder, vanaf wanneer een verzoek aan de kantonrechter conform artikel 5:130 BW niet meer kan worden gehonoreerd.

Indien dat gebruik niet bestaat, is het aan de afwezige eigenaar, om actief te achterhalen, welke besluiten zijn genomen. Voor zover uit de concrete omstandigheden niets anders blijkt, is daarbij ervan uit te gaan, dat de eigenaar binnen een week na de vergadering redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de genomen besluiten.

Vragen aan onze advocaten over de VvE?

Mocht u vragen hebben over besluiten van een VvE, dan kunt u contact opnemen met een van onze vastgoedspecialisten. 

Vastgoed vormt een essentieel onderdeel van uw bedrijfsvoering en moet juridisch future proof zijn. Bedrijfsadvocaat heeft na ruim 20 jaar ervaring in de vastgoedwereld, de juiste expertise aan boord. Bedrijfsadvocaat adviseert de gehele keten en staat vele wooncorporaties, VVE’s, vastgoed ondernemingen, aannemers, architecten, makelaars, verhuurders en particulieren die handelen in vastgoed bij. Of u nu verhuurt, panden op knapt en weer verkoopt, goed juridisch en fiscaal advies is onontbeerlijk. Bedrijfsadvocaat denkt met u mee, kent de wijzigingen in de nabije toekomst en weet hoe u vervolgens het beste kunt handelen.

Iedere ondernemer heeft onroerend goed, zoals bijvoorbeeld zijn bedrijfshuisvesting en zijn privé-woning. U huurt het of u bent de eigenaar ervan. Dan wel bent u voornemens tot huur of aankoop over te gaan.

Hierbij schakelt u uw Bedrijfsadvocaat van Avinci Advocaten in. Hij heeft ervaring in het bewaken van uw belangen en kan u adviseren en begeleiden bij deze trajecten en de nodige juridische ondersteuning bieden. En als het nodig is dan procederen we bij de gerezen problemen over de koop, verkoop en verhuur van vastgoed.

Geldigheid van VvE-besluiten en termijn voor vernietiging