Tag Archives: ontslagrecht.

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) kreeg van zowel werknemers als werkgevers forse kritiek. Het voorstel bevat verschillende maatregelen om de arbeidsmarkt te hervormen. Het kabinet wil het verschil tussen vast en flexibel werk verkleinen.

Het doel van voorliggend voorstel is om de kosten- en risicoverschillen tussen contractvormen te verminderen, zodat flexibel werk wordt gebruikt waar de aard van het werk daar om vraagt en niet alleen omdat het een kostenvoordeel oplevert. Negatieve effecten van specifieke vormen van flexibele arbeid, zoals onzekerheid over werk en inkomen en afwenteling van kosten en risico’s, worden beperkt of beprijsd.

Ook beoogt de regering het aangaan van een vast contract aantrekkelijker te maken voor werkgevers, zodat voor werkenden meer perspectief op zekerheid ontstaat. Daarom worden in dit wetsvoorstel voorstellen gedaan om de wetgeving op het terrein van flexibele arbeid en het ontslagrecht te herzien.

Bovendien wordt het aanbieden van een vast contract aantrekkelijker gemaakt door de WW-premie voor vaste contracten lager vast te stellen dan voor tijdelijke contracten.

Bedrijfsadvocaat zet op een rijtje wat de belangrijkste wijzigingen zijn in het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans om zowel de werkgever als werknemer voor te bereiden.

1. Ontslagrecht
Nieuwe ontslaggrond: de cumulatiegrond
Er komt een nieuwe ontslaggrond bij. Deze zogenoemde cumulatiegrond moet het voor werkgevers makkelijker maken om werknemers te ontslaan. Nu moet een ontslaggrond eerst voldragen zijn maar in de toekomst zou een combinatie van verschillende niet voldragen ontslaggronden kunnen leiden tot ontbinding.

Transitievergoeding
Onder de WAB krijgen werknemers vanaf dag één van de arbeidsovereenkomst recht op de transitievergoeding in plaats van (pas) na twee jaar dienstverband, zoals nu het geval is. Het aangaan van tijdelijke contracten wordt dus duurder.

2. Arbeidscontracten
De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, gaat van twee naar drie jaar. Het maximum aantal tijdelijke contracten blijft drie. Het wordt dus, net als vóór de WWZ, weer mogelijk om drie jaarcontracten te sluiten die vanzelf aflopen.

3. Flexibele arbeid
Oproepcontracten
Na inwerkingtreding van de WAB moeten oproepkrachten minimaal vier dagen van tevoren worden opgeroepen. Als dat niet gebeurd, hoeft de oproepkracht geen gehoor te geven aan de oproep. De oproepkracht heeft recht op loon, indien de oproep korter dan vier dagen van tevoren wordt afgezegd. Bij cao kan de termijn van vier dagen worden verkort tot 24 uur.

Payrollcontracten
Onder de WAB blijft het mogelijk om gebruik te maken van payrolling, maar de ongelijkheid met de eigen werknemers van de opdrachtgever wordt zoveel mogelijk opgeheven. De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden moeten ten minste gelijk zijn aan die van de eigen werknemers. Ook krijgen payrollwerknemers het recht op een adequate pensioenregeling.
Wetgevingsproces
De Raad van State is voorstander van een meer fundamentele hervorming die ertoe leidt dat iedere werkende wordt beschermd. De regering wil de wet per 1 januari 2020 in werking laten treden. Het woord is nu eerst aan de Tweede Kamer.

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans Bron: Recht.nl, de Tweede Kamer, Nysing, MR Online

Nieuwste ontwikkelingen transitievergoeding!

Op 1 juli 2015 is het tweede deel van de Wet Werk en zekerheid (Wwz) inwerking getreden en dat heeft consequenties voor het ontslagrecht en reorganisaties.
De transitievergoeding is namelijk de ontslagvergoeding waarop u volgens de wet met ingang van 1 juli 2015 recht heeft als u ontslagen wordt na een dienstverband van twee jaar of langer. Er zijn een paar interessante ontwikkelingen gaande op het gebied van transitievergoeding en we delen de meest actuele ontwikkelingen die u als ondernemer moet weten!

Langdurige zieken
Als een werknemer na twee jaar ziekte wordt ontslagen, moest de werkgever een transitievergoeding betalen ter compensatie. Aanvankelijk was het de bedoeling dat deze wet per 1 januari 2018 in werking zou treden maar de regering richt zich nu op 1 januari 2019 en met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

AOW-gerechtigde
De wet stelt dat een werknemer de na het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd geen recht meer heeft op een transitievergoeding. Echter, in de praktijk is er bezwaar gemaakt: De kantonrechter te Roermond volgde strikt de wet en kende daarom geen transitievergoeding toe aan een werknemer die op 72-jarige leeftijd werd ontslagen in verband met een reorganisatie. In een andere zaak stelde het Hof Den Bosch echter ‘prejudiciële vragen’ aan de Hoge Raad, omdat het Hof vermoedt dat de wettelijke regel verboden leeftijdsdiscriminatie oplevert. Het is afwachten hoe de Hoge Raad deze kwestie beoordeelt.


IVA-gerechtigde

In een vergelijkbare uitspraak oordeelde de kantonrechter te Eindhoven dat een werknemer die in aanmerking komt voor een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten), geen recht heeft op een volledige transitievergoeding. Volgens deze kantonrechter is een IVA-gerechtigde, voor wat betreft de transitie naar een andere baan, vergelijkbaar met een AOW-gerechtigde. Laatstgenoemde krijgt op grond van de wet geen transitievergoeding. Wij verwachten niet dat deze uitspraak breed navolging zal krijgen.

Voor werknemers van 50 jaar en ouder met ten minste 10 dienstjaren is er een overgangsregeling:
– tot 2020 ontvangen zij voor de dienstjaren vanaf de leeftijd van 50 jaar 1 maand per dienstjaar. Dit overgangsregime geldt niet voor MKB-bedrijven met minder dan 25 werknemers.

• Bij ernstige verwijtbaarheid aan de kant van de werknemer is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd, bij ernstige verwijtbaarheid aan de kant van de werkgever kan de kantonrechter een aanvullende, niet gemaximeerde vergoeding toekennen. Van ernstige verwijtbaarheid is slechts in uitzonderingsgevallen sprake.

Wie heeft recht op een transitievergoeding?

U ontvangt een transitievergoeding als uw dienstbetrekking eindigt door ontslag na toestemming van UWV, door de kantonrechter of middels wederzijds goedvinden. Ook is de transitievergoeding beschikbaar als een tijdelijk contract eindigt en de werkgever niet verlengt. Verder heeft u recht op de vergoeding als u zelf de arbeidsovereenkomst beëindigt vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever. Het dienstverband moet 2 jaar of langer hebben geduurd.

Transitievergoeding tijdig ontvangen

U moet de transitievergoeding binnen 1 maand na afloop van de dienstbetrekking ontvangen. Een vlotte uitkering is noodzakelijk, omdat de mogelijkheid om de kantonrechter te laten beslissen over een geschil over de transitievergoeding, binnen 3 maanden na afloop van dienstbetrekking vervalt. Als de werkgever de transitievergoeding niet tijdig betaalt, is hij wettelijke rente (2%) verschuldigd. U heeft 3 maanden de tijd om een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter om uw transitievergoeding op te eisen, mocht uw werkgever niet willen of kunnen betalen.

Transitievergoeding of hogere kantonrechtersformule?

Om een ontslagprocedure bij UWV of kantonrechter te voorkomen, zal een werkgever ontslag onderling willen regelen. Dit mag, u bepaalt wel zelf of u ermee akkoord gaat. De werkgever “biedt” u dan een HOGERE ontslagvergoeding aan dan de transitievergoeding, bijvoorbeeld de kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule is globaal 1 maand per gewekt jaar, waar de transitievergoeding begint met 1/3 maand per gewerkt jaar. De exacte hoogte van de ontslagvergoeding wordt onderhandeld tussen werkgever en werknemer.

Indien er niet betaald wordt, onenigheid is of u wilt zeker zijn van uw zaak, schakel dan onze hulp in. Wij hebben veel ervaring en proberen er de beste onderhandeling uit te halen – in uw belang!

Hoe bereken je transitievergoeding? kijk op onze website van Avinci Advocaten!

Wilt u ook eens weten waar u aan toe bent en wat uw rechten en plichten zijn? Advocaat Arthur Hansen heeft veel ervaring met arbeidsrecht en treedt vaak op voor zowel de ontslagen partij als voor de partij die het ontslag invoert – daardoor kent hij als geen ander het verhaal van twee kanten en weet slim te adviseren.
Bel voor een afspraak of kom langs in ons pand op de locatie in de Oude Haven / Maasboulevard in Rotterdam.

Wij helpen u verder en zijn goed bereikbaar van 09.00 tot 21.00 uur omdat ondernemen nooit stopt.

CONTACT:

Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam
010 4777755
010 4780909

VOLG ONS:

Twitter Facebook Linkedin

Bedrijfsadvocaat – uw partner in juridische zaken

Bron vermelding: recht.nl, foto Esther Kreukniet