Tag Archives: huur

De belangen huur bedrijfsruimten

Als ondernemer krijgt u vaak te maken met allerlei juridische kwesties als u een bedrijfsruimte huurt of verhuurt: denk aan huurprijsverhoging, gebreken, renovatie, enzovoorts. In retail en horeca is er door de Corona pandemie van alles aan de hand: pachters kunnen de huur neit meer betalen maar verhuurders willen hun huur verhogen. De geschillen en conflicten en vooral de gemoederen lopen vaak hoog op, merken wij binnen ons kantoor. Daarom moeten huurcontracten of pachtovereenkomsten van te voren goed geregeld zijn en moet u goed nadenken over bepaalde voorwaarden. Zeker in deze tijd van krapte en huurtekort is het belangrijk om even te sparren met iemand die u juridisch beschermt. Ook als u uw huurrechten wilt over laten nemen door een derde, dan kunnen we bij de overname een indeplaatstelling laten opnemen. We krijgen bij Bedrijfsadvocaten tal van vragen die belangrijk zijn om door te nemen. Zo zijn er tal van voorbeelden: renovatie, tijdelijke sluiting, overlast, schade, onderhuur of een model contract opstellen.

De belangen huur bedrijfsruimten

Houthoff heeft daar een interessant artikel overgeschreven: spoedeisend belang artikel huurrecht bedrijfsruimte.

Vastgoed vormt een essentieel onderdeel van uw bedrijfsvoering en moet juridisch future proof zijn. Bedrijfsadvocaat heeft na ruim 20 jaar ervaring in de vastgoedwereld, de juiste expertise aan boord. Bedrijfsadvocaat adviseert de gehele keten en staat vele wooncorporaties, VVE’s, vastgoed ondernemingen, aannemers, architecten, makelaars, verhuurders en particulieren die handelen in vastgoed bij. Of u nu verhuurt, panden op knapt en weer verkoopt, goed juridisch en fiscaal advies is onontbeerlijk. Bedrijfsadvocaat denkt met u mee, kent de wijzigingen in de nabije toekomst en weet hoe u vervolgens het beste kunt handelen. Wilt u meer lezen of een keer met ons sparren? Lees dan hier verder of neem contact op!

 

De meest voorkomende problemen bij woningcorporaties en VVE’s -> en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV)

 

Als woningcorporatie heb je liever geen overlast veroorzakende huurders in de huurwoningen. Via een platform wordt daarom geregeld informatie gedeeld met andere woningcorporaties over overlast gevende huurders. Bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwaren kwam onder meer de vraag aan de orde of dit is toegestaan in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe het Gerechtshof oordeelde delen wij graag met u.

Allereerst: wat is Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

Zeer veel organisaties gebruiken persoonsgegevens en wisselen deze uit. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Op een aantal punten laat de AVG ruimte voor nationale keuzes. Deze zijn uitgewerkt in de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

AP als toezichthouder:

De AVG en de UAVG regelen ook de taken en bevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als toezichthouder op deze wet en andere wet- en regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens.

Belangrijkste bepalingen AVG:

De AVG gaat over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens. De belangrijkste bepalingen uit de AVG zijn als volgt samen te vatten:

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt in overeenstemming met de wet. Voor de betrokkene (dat is degene van wie de persoonsgegevens verwerkt worden) moet het behoorlijk en transparant zijn hoe en waarom de persoonsgegevens verwerkt worden.

Persoonsgegevens mogen alleen verzameld worden met een gerechtvaardigd doel. Dat doel moet welbepaald zijn en vooraf uitdrukkelijk zijn omschreven. Het doel waarvoor een organisatie de persoonsgegevens gaat verwerken moet verenigbaar zijn met het doel waarmee de persoonsgegevens zijn verzameld.

Verwerkt een organisatie of persoon persoonsgegevens? Dan moet de persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt in ieder geval op de hoogte zijn van de identiteit van de organisatie of persoon die deze persoonsgegevens verwerkt (de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke) en van het doel van de gegevensverwerking.

Als organisaties persoonsgegevens verwerken, dan moeten ze daarbij als uitgangspunt hanteren ‘zo min mogelijk’. Dat houdt o.a. in dat de verwerking van de gegevens moet passen bij het doel waarvoor ze worden verwerkt. De verwerkingsverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat de gegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd.De gegevensverwerking moet op een passende manier worden beveiligd. Voor bijzondere gegevens, zoals over ras, gezondheid en geloofsovertuiging, gelden extra strenge regels.

Avinci Advocaten geeft u in onderstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, Officiele Bekendmaking, Deeplinkrecht.nl, AVG, autoriteitpersoonsgegevens.nl, Banningadvocaten en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied. Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #huurrecht en #vastgoedrecht.

In deze zaak had een woningcorporatie een huurwoning ontruimd vanwege het telen van hennep in de woning. Door deze ontruiming wordt de huurder opgenomen in een signaleringsmodule van Woningnet.nl. Daarin worden zijn persoonsgegevens zoals naam, adres en frequentie ontruiming genoemd, maar ook de reden van de registratie in de signaleringsmodule door middel van een code. Bij de huurder in deze zaak stond ‘code 2’. Deze code staat voor ‘hennep’.

Strafrechtelijke persoonsgegevens

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geeft de volgende uitleg aan strafrechtelijke persoonsgegevens:

Strafrechtelijke persoonsgegevens zijn krachtens de AVG en Wbp persoonsgegevens die te maken hebben met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, daaronder begrepen mogelijk gegronde verdenkingen / concrete aanwijzingen dat iemand een strafbaar feit heeft gepleegd, dan wel die te maken hebben met onrechtmatig of hinderlijk gedrag.”

Persoonsgegevens kunnen dus ook strafrechtelijke persoonsgegevens zijn ondanks dat er (nog) geen strafrechtelijke veroordeling heeft plaatsgevonden. Van belang daarbij is dat het moet gaan om een zwaardere verdenking dan een redelijk vermoeden van schuld. Het Gerechtshof oordeelt in deze zaak dat de ‘code 2’ of ‘hennep’ op zichzelf geen strafrechtelijk persoonsgegeven is. Ook de informatie dat de huurovereenkomst is beëindigd vanwege ‘hennep’ is onvoldoende om als strafrechtelijk persoonsgegeven te kwalificeren. Dat de overeenkomst via civielrechtelijke weg is beëindigd vanwege hennep betekent namelijk niet per definitie dat de huurder ook strafrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld, aldus het Gerechtshof.

Aangezien het ‘gewone persoonsgegevens’ zijn kan volgens het Gerechtshof de grondslag voor het gebruik daarvan worden gevonden in het gerechtvaardigd belang van de woningcorporatie. Het delen van deze informatie draagt namelijk bij aan een doelmatige woonruimteverdeling. Hennepteelt in huurwoningen kunnen risico’s met zich meebrengen en overlast voor omwonenden veroorzaken waardoor deze informatie van belang kan zijn bij het toewijzen van woonruimte. Dit belang weegt volgens het Gerechtshof zwaarder dan dat van de huurder.

Wilt u meer lezen over de correcte handelswijze of besluitvorming vd VVE tijdens de coronacrisis? Klik dan op onderstaand artikel:

 

Besluiten van de VvE tijdens de coronacrisis

 

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, Officiele Bekendmaking, Deeplinkrecht.nl, AVG, autoriteitpersoonsgegevens.nl, Banningadvocaten en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied. Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #huurrecht en #vastgoedrecht.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht.