Tag Archives: gemeente

Illegale huur en forse boetes

Illegale huur en forse boetes

De huurmarkt staat onder spanning wat vaak leidt tot creatieve doch illegale praktijken. Bedrijfsadvocaat is gespecialiseerd in vastgoedrecht en staat veel bedrijven of particulieren bij met advise over verhuur. In de volgende casus op Rechtspraak.nl kwamen we een voorbeeld van illegale verhuur tegen met forse boetes. De gemeente Utrecht mocht een verhuurder tienduizenden euro’s aan boetes opleggen omdat er sprake was van illegale verhuur. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald in een bestuursrechtelijke procedure tussen de verhuurder en de gemeente Utrecht.

Duurzaam gemeenschappelijk huishouden

De gemeente Utrecht heeft de verhuurder 6 boetes opgelegd van 12.500 euro omdat de man meerdere kamers verhuurde in een woning waar alleen zelfstandige bewoning is toegestaan. Tijdens een inspectie van de gemeente bleek dat de verhuurder de panden laat gebruiken als onzelfstandige woonruimten. Verschillende bewoners huurden een kamer en delen de badkamer en keuken met elkaar, maar ze vormen samen geen duurzaam gemeenschappelijk huishouden.
Huisvestingswet

Wat de verhuurder in de huurovereenkomsten met de bewoners heeft opgenomen doet er volgens de rechtbank niet toe. De feitelijke situatie van de panden is bepalend voor de vraag van welke woonvorm sprake is. De man heeft zelf, zonder vergunning, de woningen omgezet van zelfstandige woonruimten naar onzelfstandige woonruimten, en daarmee de Huisvestingswet overtreden. De gemeente heeft de verhuurder terecht aangemerkt als overtreder waardoor de gemeente de man bestuurlijke boetes mocht opleggen. De rechtbank stelt vast dat de man weliswaar inspanningen heeft verricht om de bewoners te bewegen zijn panden te verlaten, maar van hem – een professionele verhuurder met tientallen, zo niet honderden, panden – mag meer worden verdacht in het aanbieden van vervangende woonruimten of een financiële vergoeding. Ook de hoogte van de bestuurlijke boetes zijn volgens de rechtbank niet disproportioneel. Ook de verschillende lasten onder dwangsommen, van in totaal 142.500 euro, zijn terecht opgelegd aan de verhuurder.

Wilt u meer weten wat precies wel of niet mag? Raadpleeg dan nu uw Bedrijfsadvocaat.

Tags: verhuurder, gemeente, boete, illegale verhuur, huisverstigingswet, vergunning.

Bron Illegale huur en forse boetes: Rechtspraak.nl

Schadevergoeding van gemeente voor gebiedsontwikkelaar

Schadevergoeding van gemeente voor gebiedsontwikkelaar

De gemeente Tynaarloo en RVG gebiedsontwikkelaar in Oosterbeek zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan tot vernieuwing van het dorpscentrum. De gebiedsontwikkelaar had tot taak voor eigen rekening en risico de herontwikkeling te verzorgen. De gemeente had tot taak de ontwikkelaar hierin te faciliteren en zich in te spannen voor de totstandkoming van de planologische grondslag. Na vernietiging van het bestemmingsplan, beschouwt de gemeente de samenwerking als beëindigd. Beide partijen verwijten elkaar over en weer dat de samenwerking is mislukt. Rechtbank oordeelt dat geen van partijen in hun verplichtingen is tekort geschoten. Rechtbank beschouwt de brief van de gemeente die zij na de vernietiging van het bestemmingsplan aan de ontwikkelaar heeft gestuurd als een opzegging van de overeenkomst. De gemeente had daarbij een beperkte schadevergoeding moeten aanbieden, namelijk alleen voor zover de gemeente blijvend voordeel heeft genoten van het werk dat door de ontwikkelaar is verricht.

In de samenwerkingsovereenkomst in de onderstaande zaak stonden slechts twee beëindigingsgronden – en hadden partijen niet nagedacht over de situatie dat een relevant bestemmingsplan niet onherroepelijk zou worden. Bovendien waren er geen afspraken over wie de kosten zou dragen bij beëindiging van de overeenkomst. Kon de gemeente de samenwerking beëindigen, zonder dat zij tekortschoot in nakoming van haar verplichtingen?

RVG was voor eigen rekening en risico de samenwerking was aangegaan en het is niet aan één van beide partijen te wijten is dat de samenwerking is mislukt, dus het gaat het hier om een beperkte schadevergoedingsplicht. De gemeente dient alleen die schade te vergoeden voor het werk van RVG, waar de gemeente een blijvend voordeel van heeft genoten.

Indien u een geschil heeft met de gemeente is het raadzaam uw Bedrijfsadvocaat in te schakelen. Iedere onderneming zal regelmatig een contractenrecht advocaat nodig hebben. De voorwaarden van bijvoorbeeld een arbeidscontract, koopcontract of huurcontract dienen immers goed vastgelegd te worden om problemen in de toekomst te voorkomen. In geval van een conflict wordt altijd teruggegrepen op het contract, ook door de rechter. De Bedrijfsadvocaat verzorgt maatwerkovereenkomsten, zodat u altijd zeker bent van de juiste constructie en het juiste soort overeenkomst voor uw specifieke situatie.

Schadevergoeding van gemeente voor gebiedsontwikkelaar