Tag Archives: Faillissementsperikelen: tips!

Faillissementsperikelen: tips!

Faillissementsperikelen: tips!

De Hoge Raad beantwoordde prejudiciële vragen over de arbeidsverhouding van een werknemer van een vof (in faillissement). Een arbeidsovereenkomst met een vof dient te worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst met de gezamenlijke vennoten. Een werknemer van de vof kan zijn uit de arbeidsovereenkomst voortspruitende vorderingen geldend maken zowel jegens de gezamenlijke vennoten (jegens de vof), met de mogelijkheid van verhaal op het afgescheiden vermogen van de vof, als voor het geheel jegens elke afzonderlijke vennoot, met de mogelijkheid van verhaal op het privévermogen van die vennoot.

Ook bij “slecht weer” kunt u een beroep op Avinci Advocaten. Een reorganisatie heeft immers niet alleen gevolgen voor de bedrijfsvoering, maar ook op juridisch gebied is het raadzaam om losse draadjes te voorkomen, zodat er later geen rafels kunnen ontstaan. Hetzelfde geldt voor de uittreding van partners uit het bedrijf. De belangen van de onderneming en de partners zijn dan niet altijd meer dezelfde. Het is dan zaak om tot een snelle en duidelijk oplossing te komen die recht doet aan de belangen van alle partijen.

De HR oordeelt dat een aan een partij opgelegd bevel om zich te onthouden van opschorting, inhouding of verrekening, kan worden versterkt met een dwangsom. Een dergelijk bevel kan niet zonder medewerking van die partij worden afgedwongen. Het bevel is geen veroordeling tot betaling, en is daarmee ook niet gelijk te stellen. Evenmin is het bevel een indirecte veroordeling tot betaling. De situatie als bedoeld in de tweede zin van art. 611a lid 1 Rv, waarin is bepaald dat een dwangsom niet kan worden opgelegd in geval van veroordeling tot betaling van een geldsom, doet zich in dit geval niet voor.

Een partij beroept zich op de bewijskracht als onderhandse akte van een document dat uit twee bladzijden bestaat. Alleen de tweede bladzijde is ondertekend. Het hof oordeelt dat de eerste bladzijde niet geldt als akte, omdat de wederpartij gemotiveerd heeft gesteld dat hij deze eerste bladzijde niet kent. De HR vernietigt en oordeelt dat art. 156 lid 1 Rv ook ziet op een meer bladzijden tellend stuk dat uitsluitend aan het slot daarvan is ondertekend. De HR voegt hieraan toe dat de rechter op grond van de omstandigheden van het geval, zoals onverklaard gebleven onregelmatigheden in de tekst van de onderhandse akte, of op grond van de onwaarschijnlijkheid van de stellingen van degene die de akte inroept, met betrekking tot de totstandkoming van de tekst tot het oordeel kan komen dat, behoudens tegenbewijs, moet worden aangenomen dat die tekst geheel of ten dele later boven de handtekening is geplaatst.

Ondernemen is risico nemen. Maar u wilt geen onoverzichtelijke en onaanvaardbare risico’s lopen. Avinci Advocaten kan u adviseren over alle juridische facetten van uw bedrijfsvoering. Vaak zult u niet alleen werken, maar met één of meer partners. Avinci Advocaten kan u adviseren over de rechtsvorm waarin de onderneming gedreven wordt en helpt u bij het vastleggen van de samenwerking in een maatschaps- of vof-contract. Ook bij besloten vennootschappen kunnen wij u adviseren over nadere afspraken tussen aandeelhouders en deze afspraken vastleggen in een aandeelhoudersovereenkomst.

Uw bedrijf moet niet alleen intern de zaken goed georganiseerd hebben, minstens zo belangrijk is de samenwerking met degenen buiten uw bedrijf. Avinci Advocaten kan u bijstaan als u vragen of problemen heeft met betrekking tot dealerovereenkomsten, distributie-contracten, importcontracten, samenwerkingsover-eenkomsten en joint ventures, en alle andere voorkomende (internationale) handelscontracten.

Wilt u uw eigen bedrijf starten of groeit uw bedrijf exponentieel? Dan is het zaak om met Avinci Advocaten alle contracten en risico’s door te nemen, evenals bij nieuwe ZZP-contracten, samenwerkingsverbanden en overeenkomsten.

Faillissementsperikelen:

Faillissementsperikelen: tips!