Tag Archives: contractant

Huurcontract overnemen? Let hier goed op!

In een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is het belang van een schriftelijk akkoord van de verhuurder bij contractsoverneming onderstreept. Huurcontract overnemen? Let hier goed op!

In deze huurovereenkomst, waarbij de vennoten van een vennootschap onder firma (vof) een bedrijfsruimte huren, wordt de VOF een aantal jaar later tot een B.V. omgezet. Eén van de vennoten wordt directeur van die B.V. die vervolgens de huur direct aan de verhuurder betaald. Weer jaren later gaat de B.V. failliet en ontstaat er een geschil over de huurachterstanden. Bij wie moet verhuurder deze innen? De (oorspronkelijke) huurder meent dat verhuurder niet bij hem moet aankloppen en stelt dat sprake is van contractsovername door de B.V.

Naar het oordeel van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is echter van contractsovername door de B.V. geen sprake en zal de oorspronkelijke huurder moeten betalen.

Voor de wet is het verplicht een akte te maken bij de overeenkomst (hier de huurovereenkomst) om haar rechtsverhouding ten opzichte van de wederpartij (hier de verhuurder) aan een derde over dragen. Door middel van deze officiële contractsoverneming gaan alle rechten en verplichtingen over op de derde.
Ter bescherming van de wederpartij (de verhuurder) die nu opeens een nieuwe contractant te dulden heeft, schrijft de wet daarnaast voor dat die partij haar medewerking moet verlenen. Deze medewerking kan in elke vorm worden verleend, mits schriftelijk vastgelegd.

Wanneer sprake is van een huurachterstand (of meer in het algemeen, wanneer een schuldeiser een vordering heeft), dan zal de huurder gesommeerd worden. Doorgaans wordt dan ook aanspraak gemaakt op rente en kosten. Met betrekking tot het vorderen van (buitengerechtelijke) incassokosten gaat er nog wel eens iets mis. Hoe zit het ook alweer?

De buitengerechtelijke incassokosten kunnen worden gegrond op artikel 6:96 lid 6 BW, dat luidt als volgt:

“De vergoeding (…) kan indien de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, eerst verschuldigd worden nadat de schuldenaar (…), vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.”

Als de verhuurder aanspraak wil maken op buitengerechtelijke kosten, dan moet hij hiervoor dus sommeren (de wet spreekt van aanmanen). De sommatiebrief moet dan wel aan bepaalde eisen voldoen. Het hof Den Haag heeft recent, bij arrest van 26 september 2017 een strenge uitspraak gedaan ten aanzien van een sommatiebrief die niet aan de vereisten voldeed. Daarbij heeft het hof aanknoping gezocht bij een arrest van de Hoge Raad van 25 november 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2704). Hierna volgt een korte uitleg van de uitspraak, waarna ik puntsgewijs een opsomming geef van de ingrediënten van de sommatiebrief.

Wanneer de schuldenaar voor het verstrijken van de 14 dagen termijn slechts een deel van het door hem verschuldigde betaalt, is hij een forfaitaire vergoeding voor incassokosten verschuldigd, echter niet het volledige bedrag waarvoor hij aanvankelijk was gesommeerd. Hij is incassokosten verschuldigd over het deel van de hoofdsom dat hij niet tijdig heeft betaald. De hoogte van de forfaitaire vergoeding is immers afhankelijk van de hoogte van de vordering, en door de deelbetaling bestaat de vordering niet meer in de omvang waarop de in de 14 dagen brief vermelde incassokosten vergoeding was gebaseerd.

Avinci Advocaten is gespecialiseerd in incasso en heeft daarvoor een speciaal incasso bureau opgericht: Dutch Debts.

Het voordeel van zaken doen met een incassobureau onder leiding van advocaten is dat alle incasso maatregelen direct tot uw beschikking staan. Of uw vordering nu een minnelijke, juridische, mediation of gerechtelijke benadering vereist; wij kunnen u van a tot z bijstaan. Eén aanspreekpunt voor elke mogelijke oplossing!

U bent er bij ons dus van verzekerd dat wij zonder omwegen en in elk moment van het traject de meest effectieve maatregelen kunnen nemen om uw vordering te incasseren. Zo leggen wij dezelfde dag nog voor u beslag of dienen wij direct voor u een faillissementsverzoek in. Geen vertraging en direct effect!

En de kosten zijn hetzelfde als bij een regulier incassobureau – pas vanaf het moment dat het vonnis verstrekt is en er een rechtzaak komt, wordt het tarief van een advocaat berekend. De kosten die vooraf gaan aan dit traject zijn overal hetzelfde – wij zijn dus NIETduurder. Bovendien zijn onze tarieven en kosten transparant – u weet duidelijk van te voren wat u kwijt bent en waar u aan toe bent – dat is voor ons het belangrijkste.

GOED om te weten:

Alleen advocaten kunnen conservatoir beslag leggen en faillissement aanvragen. Incassobureau’s en gerechtsdeurwaarders kunnen dat alleen na inschakeling van een advocaat. Als u dit doet via een incassobureau of gerechtsdeurwaarder, dan loopt u het risico op dubbele kosten. Zij moeten immers weer een advocaat inschakelen om beslag te leggen of faillissement aan te vragen. Een advocaat wordt om die reden door doorgewinterde wanbetalers serieus genomen, een incassoburo minder, eenvoudig omdat ze minder bevoegdheden hebben.

Het incasso bureau onder leiding van advocaten biedt snelheid, professionaliteit, en kan doeltreffende maatregelen treffen zoals beslag legging, bevriezen van bankrekeningen of het aanvragen van direct faillissement waarbij u als eerste schuldeiser optreedt. Onze advocaten weten de weg en gebruiken hun netwerk effectief om tot resultaten te komen.

Bovendien bent u voor een incasso boven de € 25.000,- verplicht een advocaat in te schakelen.

Mail hier uw aanvraag of neem contact op – dan beoordelen wij uw kansen binnen 24 uur.

info@dutch-debts.nl

Avinci Rotterdam – Oudehoofdplein 4 – 3011 TM Rotterdam – T: 010 4777 755 E: Info@Avinci.nl

Huurcontract overnemen? Let hier goed op! bron: Recht.nl, rechtspraak.nl en thladvocaten