Tag Archives: cao

Nieuwe regels overwerk en tijd-voor-tijd 2019!

tijd-voor-tijd 2019!

Opletten: vanaf 2019 overwerk (bijna) altijd uitbetalen aan werknemer met minimumloon

Wie overwerkende werknemers compenseert in tijd voor hun extra inzet, mag dit nu nog schriftelijk overeenkomen. Vanaf 2019 mag dit alleen nog maar, als het is geregeld in de cao. Werknemers die door de compensatie in tijd onder het minimumloon zouden zakken, moet u vanaf 2019 altijd in geld uitbetalen. Bedrijfsadvocaat geeft u de punten waar u op moet letten:

Werkgevers opgelet: vanaf 2019 nieuwe regels overwerk en tijd-voor-tijd!
Veel werkgevers kennen het wel: een zogenoemde tijd-voor-tijd-regeling. Hierbij wordt meerwerk (extra uren boven het contractueel overeengekomen aantal uren, ofwel overwerk) gecompenseerd met betaalde vrije tijd. De WML (Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, artikel 13a lid 2) wijzigt op 1 januari 2019 zodanig dat werkgevers per deze datum wettelijk verplicht zijn het minimumloon (met vakantiebijslag) uit te betalen in geld over alle gemaakte overuren indien de werknemer door het overwerken onder het wettelijke minimumloon komt (voor het jaar 2018 geldt een soort ‘overgangsperiode’). Lees hieronder verder hoe dit precies zit.
Wetswijziging overwerk
Het voorgaande kan het makkelijkste worden uitgelegd aan de hand van een simpel voorbeeld: een werknemer die exact het minimumloon verdient. Zodra deze werknemer in een maand overuren gaat maken, verdient hij in die maand minder dan het wettelijke minimumloon als dit wordt omgerekend naar een uurloon per daadwerkelijk gewerkt uur. In deze situatie is de werkgever vanaf 1 januari 2019 verplicht het minimumloon (met vakantiebijslag) in geld uit te betalen over alle gemaakte overuren. De werknemer komt dan immers door het overwerken onder het wettelijke minimumloon.

Tijd voor tijd
Het uitgangspunt hierbij is dat tijd-voor-tijd-regelingen niet meer mogelijk zijn, tenzij dit in de toepasselijke CAO is opgenomen. Als in de toepasselijke CAO een dergelijke tijd-voor-tijd-bepaling is opgenomen, dan moet die vrije tijd altijd voor 1 juli van het daaropvolgende jaar zijn opgenomen. Als dat niet gebeurt, dan moet de werkgever het restant alsnog uitbetalen. Is er geen CAO of is ter zake niets geregeld in de CAO, dan geldt dat overwerk uitbetaald moet worden indien de werknemer anders onder het wettelijke minimumloon uitkomt.

Mag tijd-voor-tijd zonder CAO helemaal niet meer?
Dat tijd-voor-tijd helemaal niet meer mag vanaf 1 januari 2019, is te kort door de bocht (los van de CAO-uitzondering). Tijd-voor-tijd mag namelijk wel als voor het totaalaantal gewerkte uren minstens het minimumloon is betaald. Belangrijk bij deze wetswijziging is dat het alleen gaat over het minimumloon dat betaald dient te worden over de daadwerkelijk gewerkte uren in een bepaalde betaalperiode (incl. de overuren). Werkt iemand in een maand 50 uur in plaats van de contractuele 40 uur (10 uur overwerk), dan dient het minimumloon berekend te worden over 50 uur. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven om dit te verduidelijken.

Deze wetswijziging heeft aldus gevolgen voor werknemers die door het verrichten van overwerk onder het minimumloon zakken. Deze werknemers moeten vanaf 1 januari 2019 gecompenseerd worden in geld en niet in tijd-voor-tijd.

Opletpunten tijd voor tijd bij overwerk vanaf 2019
De wet bepaalt dat werknemers over alle gewerkte uren tezamen ten minste het geldende minimumloon moeten krijgen.
• Vanaf 2019 mag u alleen nog afspraken maken over tijd-voor-tijd als dat in de cao is geregeld. Een schriftelijke overeenkomst met een werknemer, is zonder basis in de cao niet geldig.
• Het recht op minimumloon geldt steeds per reguliere betalingsperiode, meestal per maand. Compensatie in tijd, mag wél voor overuren binnen de maand waarin de overuren zijn ontstaan, als de werknemer maar niet onder het minimumloonbedrag zakt.
• Voor het recht op het minimumloon, moet u alle uren optellen. Wanneer een werknemer meer betaald krijgt dan het minimumloon, is tijd voor tijd nog steeds toegestaan. Daarbij moet u er wel op letten dat de werknemer over alle uren tezamen ten minste het minimumloon ontvangt.
• Voorbeeld: u vraagt een werknemer met een bruto uurloon van 10 euro om 5 uren over te werken. De normale arbeidsduur is 40 uur per week (met een loon van 400 euro per week). Bij 5 uren meerwerk is dan 45 uur per week gewerkt.

• Als we het loon van 400 euro delen door 45 (gewerkte uren) ontstaat een uurloon van omgerekend 8,88 euro bruto per uur. Dat ligt boven de het minimumloonbedrag van 8,80 euro bruto. In dit geval kunt u het meerwerk in tijd compenseren binnen de reguliere betaalperiode, omdat voor alle gewerkte uren minimaal het wettelijk minimumloon wordt betaald.

• Bij 6 uur overwerk lukt dat in dit voorbeeld niet meer, omdat het uurloon dan onder de norm zakt van het minimumloon.
• Vuistregel voor organisaties zonder cao: het aandeel dat een werknemer meer verdient dan het wettelijk minimumloon, kunt u ook in tijd compenseren voor overwerk. Dus betaalt u bijvoorbeeld 20 procent meer dan het minimumloon, dan kan de werknemer 20 procent meer werken dan de overeengekomen arbeidsduur, zonder dat u daar compensatie in geld voor hoeft te geven.

Wilt u graag even sparren met uw Bedrijfsadvocaat over dit onderwerp? Vaak is het goed om inforamtie in te winnen voor het nieuwe HR beleid om misverstanden te voorkomen. Neem contact op als u vragen heeft over arbeidsrecht of met conflicten zit tussen werknemer en werkgever.

Tags: minimumloon, cao, tijd voor tijd, overwerk, uitbetalen
Bron: Nieuwe regels overwerk en tijd-voor-tijd 2019! Legal8 en Personeelsnet