Tag Archives: bedrijf

Restricties van autoriteitpersoonsgegevens voor uw bedrijf

Het volgen van mensen op straat, in winkelcentra of stations via hun mobiele apparatuur is voor bedrijven onder strikte voorwaarden toegestaan. Bedrijven kunnen het digitaal volgen van mensen in de (semi-) openbare ruimte op drie wettelijke gronden baseren. Naast expliciete toestemming zijn dat gerechtvaardigd belang, of ter uitvoering van een overeenkomst. Bedrijfsadvocaat helpt u op weg betreft de restricties van autoriteitpersoonsgegevens voor uw bedrijf.

Internet en telecomdiensten zijn de afgelopen jaren steeds meer met elkaar verweven geraakt. Er is een keten ontstaan met verschillende verantwoordelijkheden, voor telefoon- en internetaanbieders, aanbieders van diensten (zoals websites, apps, zoekmachines, cloud computing, sociale netwerksites en advertentienetwerken) en leveranciers van hardware en besturingssystemen. Ook opsporingsinstanties spelen een rol in de keten, bijvoorbeeld bij de wettelijke bewaarplicht telecommunicatiegegevens.

Toezicht
Er zijn verschillende toezichthouders actief op dit gebied, naast de Autoriteit Persoonsgegevens (AP):
Autoriteit Consumenten en Markt (ACM): ziet toe op naleving van het spamverbod en bijvoorbeeld het toestemmingsvereiste voor het plaatsen en uitlezen van cookies;
Agentschap Telecom: ziet toe op onder meer de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens.
De AP heeft met beide toezichthouders samenwerkingsovereenkomsten opgesteld, om een uniforme uitleg en toepassing van de relevante wettelijke bepalingen te waarborgen.
Internationale samenwerking
Veel internet- en telecombedrijven zijn internationaal actief. Daarom werkt de AP nauw samen met de andere Europese privacytoezichthouders om een duidelijke uitleg te geven over de toepassing van privacywetgeving op internet- en telecomgebied. Dit doen de privacytoezichthouders in de European Data Protection Board (EDPB).
Ook neemt de AP deel aan de International Working Group on Data Protection in Telecommunications (IWGDPT). Deze groep heeft als doel de bescherming van persoonsgegevens beter te verankeren binnen nieuwe (communicatie-)technologie, met speciale aandacht voor internet. De werkgroep bestaat uit nationale privacytoezichthouders uit de hele wereld, wetenschappers en internationale organisaties. Voor meer informatie, zie de publicaties van de IWGDPT.
Persoonsgegevens op internet
Voor informatie over het publiceren en verwijderen van persoonsgegevens op internet, zie Persoonsgegevens op internet.

Niemand mag zomaar persoonsgegevens van een ander op internet publiceren. Dit mag in principe alleen als daarvoor een wettelijke grondslag is uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
In de AVG staan zes grondslagen. Eén daarvan is toestemming. Vaak is om persoonsgegevens te publiceren op internet toestemming nodig van de mensen om wie het gaat. Maar niet altijd. Er geldt bijvoorbeeld een uitzondering voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik. In dat geval is de AVG niet van toepassing.
Persoonsgegevens verwijderen
Staan iemands gegevens op internet, dan heeft diegene het recht om deze gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld omdat ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld of verwerkt zijn, er geen rechtsgrond (meer) is voor verwerking of omdat de verwerking onrechtmatig is.

Tags: autoriteitpersoonsgegevens, bedrijf, avg. internet, gegevens, persoonsgegevens.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens.

Overdracht gaat verder dan voortdurende verhuur

In onze jurisprudentie kwamen we een mooie zaak tegen over overdracht die verder gaat dan voortdurende verhuur die we graag met u willen delen. De overname van verhuurde machines en installaties telt voor de btw niet als de overdracht van een algemeenheid van goederen als de overnemer de goederen aan dezelfde huurders verhuurt, maar onder andere omstandigheden.

In een coöperatie was een telersvereniging die aanvankelijk in aanmerking kwam voor Europese subsidies. Om deze subsidies te kunnen ontvangen, kocht de coöperatie machines en installaties. Zij verhuurde deze zaken aan haar leden, producenten in de glastuinbouw. Deze leden hadden de coöperatie leningen verstrekt voor de financiering van de aankoop van de machines en installaties. Toen de coöperatie niet meer in aanmerking kwam voor de subsidies, verkocht zij de machines en installaties aan een B.V. die (tuinbouw)complexen aankocht, verkocht en exploiteerde. Daarbij bracht de coöperatie btw in rekening aan de B.V. De B.V. financierde de overname met leningen van de telers die lid waren van de coöperatie. De B.V. verhuurde de zaken aan deze telers. Daardoor waren de machines vóór, tijdens en na de overdracht steeds in gebruik bij die telers geweest. De Belastingdienst vond daarom dat sprake was van een overdracht van een onderneming, waarover de coöperatie geen btw had mogen berekenen. De B.V. zou dan geen recht van aftrek hebben. Maar de Hoge Raad vindt dat de omstandigheid dat de telers steeds de machines ter beschikking hadden nog geen overdracht van een algemeenheid van goederen met zich brengt. Zo’n overdracht is pas aan de orde als de overeenkomsten tussen de B.V. en de telers in wezen gelijk zijn aan de overeenkomsten tussen de coöperatie en de telers. De B.V. bevindt zich echter in een andere positie ten aanzien van de telers dan de coöperatie. Ook wijken de overeenkomsten van de B.V. op verschillende punten af van de overeenkomsten van de coöperatie. De Hoge Raad oordeelt dat de B.V. geen algemeenheid van goederen heeft overgenomen. De coöperatie heeft terecht btw gefactureerd en de B.V. mag deze btw aftrekken.

Overname

Stel, u wilt uw onderneming (of een deel daarvan) verkopen. Hoe vindt u een goede partij die uw bedrijf wil voortzetten en hoe wordt vervolgens de echte bedrijfsovername juridisch en belastingtechnisch geregeld? Op dit soort vragen kunt u hier antwoord krijgen: U kunt er meer over lezen, of u legt uw vraag aan ons voor.
Bij het vinden van een goede partij kunt u het beste een goed overdrachtsplan opstellen en een goede profielschets maken. Ook het up to date maken van uw bedrijf en het bekijken van de cijfers in uw branche geeft u een goed idee welke bedrijven er in aanmerking komen voor het overnemen van uw bedrijf. Zorg er voor dat u de juiste mensen ervan op de hoogte brengt zodat de overname niet als een verrassing komt.

Gespecialiseerd in bedrijfsovernames

Een bedrijfsovername is een ingewikkeld en tijdrovend proces. Een goede begeleiding door een Bedrijfsadvocaat die alle facetten van bedrijfsovernames beheerst is hierbij zeker geen overbodige luxe. Bedrijfsadvocaat houdt zich veelvuldig bezig met bedrijfsovernames en wij kunnen u ondersteunen bij alle facetten van het proces.
Een geslaagde bedrijfsovername begint met extensief voorbereidend werk, bijvoorbeeld door een due diligence procedure. Ook de verdere onderhandelingen en het formaliseren in contractsvorm moeten met de grootste zorgvuldigheid worden uitgevoerd, en dat is wat een Bedrijfsadvocaat voor u kan doen.
Samenwerking alvorens overname

U kan voorafgaand aan de bedrijfsovername eerst een intensieve samenwerking aangaan met het bedrijf dat uw onderneming wil overnemen. Hierdoor krijgt u goed idee wat deze organisatie allemaal doet en of het aansluit bij uw eigen bedrijfsprofiel. Middels een samenwerkingsovereenkomst kan u zorgen voor een goede bedrijfsovername. In deze samenwerkingsovereenkomst dient u duidelijk afspraken te maken en alle nodige onderwerpen te behandelen zodat de overname vloeiend kan verlopen. Ook weet het personeel middels een duidelijke samenwerkings-overeenkomst waar ze aan toe zijn.
Juridische en fiscale zaken

Om de verkoop van uw bedrijf goed te laten verlopen is het belangrijk dat de juridische en fiscale zaken goed worden geregeld. Het kan belastingtechnisch interessant zijn om de juridische structuur van uw bedrijf te veranderen. Er zitten namelijk grote verschillen in een overdracht van een BV of van bijvoorbeeld een eenmanszaak. Voor het afhandelen van het koopcontract kunt u eventueel een notaris inschakelen die u kan helpen met alle puntjes op de i te zetten. Daarbij kunnen wij u begeleiden. Zo weet u in ieder geval zeker dat u geen zaken over het hoofd ziet bij deze belangrijke overname.

Overdracht gaat verder dan voortdurende verhuur, bedrijfsovername juridisch en belastingtechnisch, goederen, huurders, bedrijf, machines, overname
Wet: art. 37d Wet OB 1968, bron Taxence