Tag Archives: aanzegging

10 dingen die u moet weten over de aanzegverplichting!

Een werkgever is wettelijk verplicht om tenminste één maand voordat een contract voor bepaalde tijd van langer dan zes maanden afloopt schriftelijk aan de werknemer laten weten dat het contract niet verlengd wordt. Dit is de aanzegverplichting. Wordt het dienstverband verlengd? Ook dan moet de werkgever iets laten weten.  Tien aspecten die u moet weten over de aanzegging.

In de Wet werk en zekerheid is sinds 2015 een aanzegverplichting opgenomen voor werkgevers. Die verplichting rust alleen op de werkgever. En dus niet op de werknemer. Een aanzegging is overigens iets anders dan opzegging van een arbeidsovereenkomst. Voor opzegging gelden heel andere wettelijke eisen. Avinci Advocaten geeft u in onderstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, Officiele Bekendmaking, Salarisnet en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

Wat is een aanzegging?

Een aanzegging is kort gezegd een aankondiging van de werkgever aan de werknemer over het verlengen of het eindigen van het lopende tijdelijke arbeidscontract. Hiervoor is in de wet een verplichting tot aanzegging opgenomen. De werkgever is daardoor verplicht een werknemer tijdig te informeren bij tijdelijke contracten van langer dan zes maanden of het tijdelijke contract verlengd wordt of niet. En als het tijdelijke contract verlengd wordt onder welke voorwaarden dit contract verlengd wordt.

De aanzegverplichting geldt niet bij een werknemer met een arbeidsovereenkomst met een looptijd van korter dan zes maanden of voor de duur van een bepaald project.

Tien vragen en antwoorden over de aanzegverplichting op een rij:

1 Welke termijn geldt er?Er geldt een termijn van een maand. De werkgever moet dus minimaal één maand voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege afloopt, schriftelijk aan de werknemer meedelen of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd of niet. Ook als de werkgever het tijdelijke contract wenst te verlengen, moet hij dus uiterlijk één maand voor het einde van de lopende arbeidsovereenkomst, die melding aan de werknemer doen. Het gaat hier om een maand in dagen, geen kalendermaand. Als de arbeidsovereenkomst op 16 mei eindigt, moet de werkgever uiterlijk op 16 april aanzeggen2 Hoe?De aanzegging moet schriftelijk te gebeuren, bij voorkeur per aangetekende brief.3 Mag het ook per e-mail of Whatsapp?Ja, dat geldt in principe ook, maar het heeft voor een werkgever niet de voorkeur. Een werkgever moet kunnen bewijzen dat de aanzegging echt ontvangen is door de werknemer. Dat gaat per aangetekende brief natuurlijk een stuk eenvoudiger. Een andere optie is door de aanzegbepaling direct al in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Omdat de werknemer de arbeidsovereenkomst ondertekent, kan op die manier ook worden voldaan aan de bewijsplicht. Desondanks blijft het netjes om een maand voor de einddatum nog even een bevestiging te sturen.

4. Wat als te laat wordt aangezegd?

Als de werkgever vergeet aan te zeggen, is hij een aanzegvergoeding aan de werknemer verschuldigd. Deze aanzegvergoeding bedraagt maximaal één maandloon exclusief vakantietoeslag.

5. Wat betaalt de werkgever als hij te laat heeft aangezegd?

Als de werkgever te laat aangezegt, is hij aan de werknemer de aanzegvergoeding verschuldigd ‘naar evenredigheid van de te late aanzegging’. Anders gezegd: als er één week te laat aangezegd is, is de aanzegvergoeding het loon van één week. Op die manier heeft de werknemer altijd een maand de tijd om een andere baan te zoeken.Let op: het tijdelijke contract eindigt wél van rechtswege als er niet tijdig aangezegd is. Als de werkgever vergeet aan te zeggen, kan een werknemer alleen een aanzegvergoeding claimen. Hij kan niet om die reden een nieuw contract eisen.

6. Geldt er ook een termijn om de vergoeding op te eisen?

Als de aanzegvergoeding is verschuldigd, moet de werknemer binnen drie maanden nadat de aanzegverplichting is ontstaan, betaling van deze vergoeding opeisen.Let op: als de werknemer meerdere contracten achter elkaar heeft gekregen, kan hij niet zomaar een aanzegvergoeding claimen over elk contract in het verleden. De werknemer kan namelijk alleen de aanzegvergoeding claimen als de aanzegging binnen die periode van drie maanden had moeten plaatsvinden. Anders gezegd, een vergeten aanzegging, die meer dan drie maanden geleden had moeten plaatsvinden, leidt dus voor de werkgever niet meer tot een verplichting tot betaling van een aanzegvergoeding aan die werknemer.

7. Hoe eist een werknemer die vergoeding op?

Het uiterste middel is een procedure bij de kantonrechter. Maar als u als werkgever erkent dat u verplicht bent tot het betalen van de vergoeding mag u ook zelf initiatief nemen. De werknemer zal vaak beginnen met een simpele e-mail of brief: het verzoekschrift.

8. Wat als in de arbeidsovereenkomst al is opgenomen dat niet verlengd zal worden?

Dat wordt ook als een geldige aanzegging gezien. De aanzegging mag dus al op voorhand in het tijdelijke contract opgenomen worden.

Rotterdams advocatenkantoor voor bedrijven en particulieren

9. Wat gebeurt er als de werknemer doorwerkt na de einddatum van de overeenkomst

De arbeidsovereenkomst wordt dan voortgezet, in principe voor dezelfde duur als de vorige tijdelijke overeenkomst, met een maximale duur van 1 jaar. Een half-jaarcontract blijft dus een half-jaarcontract. De aanzegvergoeding hoeft dan niet te worden betaald, maar er is wel een loondoorbetalingsplicht. Als het niet de bedoeling was om de werknemer in dienst te houden, doet de werkgever er verstandig aan om onmiddellijk aan te zeggen. Zo kan de arbeidsovereenkomst een volgende keer wel eindigen, zonder betaling van een aanzegvergoeding. Was de tijdelijke arbeidsovereenkomst de derde in een keten of is de werknemer langer dan 3 jaar in dienst? Dan is er een vast dienstverband ontstaan. De werkgever kan nu niet meer aanzeggen, maar moet een ontslagprocedure starten.

10. Wat als niet voortgezet wordt, terwijl aangezegd is dat wél voortgezet zou worden?

Als een werknemer ingestemd heeft met het aanbod om het arbeidscontract te verlengen, is de werkgever gehouden het contract voort te zetten. Een werknemer kan dan een nieuw contract claimen. Of beter gezegd: doorbetaling van loon claimen. Aangezien er wel is aangezegd, kan de werknemer geen aanzegvergoeding claimen.Vindt de werknemer een andere baan terwijl hij het aanbod wel heeft geaccepterd? Dan moet hij zelf aangeven dat hij wil opzeggen en per wanneer.

In al deze en nog veel meer andere situaties verleent Bedrijfsadvocaat of  Avinci Advocaten rechtsbijstand, van het opstellen en beoordelen van een arbeidsovereenkomst tot het begeleiden van een reorganisatie en van het voeren van onderhandelingen tot het voeren van procedures.

Bron: 10 dingen die u moet weten over de aanzegverplichting! Recht.nl, Salarisnet