De onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden!

De kantonrechter in Rotterdam oordeelde onlangs dat een bedrijf als kleine ondernemer geldt en daar dus aanspraak mee maakt op consumentbescherming voor onredelijk bezwarende algemene voorwaarden. Dit is opmerkelijk en speciaal voor ondernemers heeft Bedrijfsadvocaat de bepalingen op de zwarte en grijze lijst voor u op een rijtje gezet omtrent de onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden.

Ondernemers contracteren veelal dagelijks. Bij elke machine die verkocht wordt of bij elke opdracht die een loodgieter aanneemt, is immers sprake van een overeenkomst. Vaak wordt per overeenkomst een aantal afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de prijs en de precieze werkzaamheden die de ondernemer zal verrichten. De ondernemer doet er echter goed aan om daarnaast algemene voorwaarden te hanteren, waarin hij de rechten en plichten van ondernemer én klant, die op elke overeenkomst van toepassing zijn, in één keer regelt. Hierbij valt te denken aan bepalingen over de maximale levertijd, betalingstermijnen, garantiebepalingen en boetebedingen.

Zoals u waarschijnlijk weet, kunt u zich als ondernemer dus beschermen door algemene voorwaarden te gebruiken. De wet stelt twee eisen aan algemene voorwaarden: 1) de ondernemer moet zijn wederpartij de gelegenheid bieden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen, en 2) de algemene voorwaarden mogen niet onredelijk bezwarend zijn. Voorzichtigheid is hierbij geboden: wanneer de algemene voorwaarden niet voldoen aan de wettelijke vereisten, zijn ze vernietigbaar en heeft de ondernemer er dus niets aan.

Een beroep op vernietiging van de algemene voorwaarden doordat niet aan genoemde vereisten is voldaan, kan overigens niet gedaan worden door zogenaamde ‘grote ondernemers’. Hier moet men denken aan bedrijven die verplicht zijn hun gehele jaarrekening te publiceren of waar meer dan 50 personen werkzaam zijn. De wetgever heeft met name consumenten en het MKB willen beschermen. Grote ondernemers kunnen dan alleen weer een beroep doen op redelijkheid en billijkheid.

De zwarte lijst

De zwarte lijst bevat bepalingen die altijd onredelijk bezwarend zijn, dit zijn de verboden bedingen. In artikel 6:236 Burgerlijk Wetboek (BW) is de zwarte lijst opgenomen. Onder andere de volgende bepalingen in algemene voorwaarden worden als onredelijk bezwarend aangemerkt:
– dat de klant het recht ontneemt om nakoming van de toegezegde prestatie op te eisen;
– dat de klant zijn wettelijke bevoegdheden tot ontbinding of opschorting van de overeenkomst beperkt;
– dat de beoordeling van de vraag of de gebruiker van de algemene voorwaarden in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de klant is te kort geschoten aan hem zelf overlaat;
– dat de klant verplicht eerst een derde in rechte aan te spreken alvorens hij zich ter zake van niet-nakoming tot de gebruiker kan wenden;
– dat de klant aan de gebruiker van de algemene voorwaarden bij voorbaat toestemming verleent om de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen aan een derde over te dragen;
– dat de gebruiker van de algemene voorwaarden de bevoegdheid geeft de overeengekomen prijs binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst te verhogen, tenzij de klant in dat geval bevoegd is de overeenkomst te ontbinden;
– dat de overeenkomst die is aangegaan voor een bepaalde termijn, zoals bij een abonnement, na het verstrijken van de looptijd stilzwijgend wordt verlengd voor een bepaalde duur of voor een onbepaalde tijd met een opzegtermijn die langer is dan 1 maand, zie ook Stilzwijgende verlenging abonnement en algemene voorwaarden.

De grijze lijst
De grijze lijst bevat bepalingen die meestal onredelijk bezwarend zijn, dit zijn de verdachte bedingen. De gebruiker van de algemene voorwaarden kan echter tegenbewijs leveren. In artikel 6:237 BW, de grijze lijst, worden o.a. de volgende bepalingen in algemene voorwaarden vermoed onredelijk bezwarend te zijn.
– dat de inhoud van de verplichtingen van de gebruiker van de algemene voorwaarden beperkt ten opzichte van hetgeen de klant mocht verwachten;
– dat de gebruiker van de algemene voorwaarden de bevoegdheid verleent tot het wijzigen van zijn verplichtingen;
– dat de gebruiker van de algemene voorwaarden zich sneller op overmacht kan beroepen, dan uit de wet volgt;
– dat de gebruiker van de algemene voorwaarden een lange of onvoldoende bepaalde (op)leveringstermijn geeft;
– dat de klant bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst een geldsom (annuleringskosten) aan de gebruiker van de algemene voorwaarden dient te betalen, tenzij het een redelijke vergoeding betreft voor door de gebruiker geleden verlies of gederfde winst, zie ook Algemene voorwaarden en annuleringskosten;
– dat de klant verplicht tot het sluiten van een overeenkomst met de gebruiker van de algemene voorwaarden of met een derde, tenzij het redelijkerwijze van de klant kan worden gevergd;
– dat de overeenkomst die is aangegaan voor een bepaalde duur, zoals een abonnement, voor meer dan 1 jaar wordt aangegaan;
– dat de klant aan een opzegtermijn gebonden is die langer is dan 3 maanden.

Heeft u vragen over de zwarte en de grijze lijst of over het laten opstellen van algemene voorwaarden, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen uw algemene voorwaarden voor u controleren, dit kan al vanaf € 275,– en wij kunnen uiteraard ook de algemene voorwaarden die rechtsgeldig zijn voor u opstellen. Het juridische speelveld verandert voortdurend, en dan is het beter dat u goed voorbereid uw toekomst in gaat – uw Bedrijfsadvocaat helpt u hierbij! De onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden, wij checken ze!

Bedrijfsadvocaat – Avinci Advocaten
Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam
t: 010 – 4777755
f: 010 – 4780909
e: info@bedrijfsadvocaat.nl

grijze lijst, zwarte lijst, algemene voorwaarden,